2015-03-25

Od dnia 25 marca 2015 r. w ofercie kart debetowych PKO Ekspres wydawanych w formie tradycyjnej jest również dostępna karta z funkcją miejską ZTM w Warszawie (Warszawska Karta Płatnicza). Pozostałe parametry, w tym cenowe, są analogiczne dla obydwu postaci.

Warunki wydania:

 1. Kartę debetową PKO Ekspres z dodatkową funkcjonalnością może otrzymać posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PKO Banku Polskim (z wyjątkiem kont: Inteligo, Konto Ulubione Adm., Konto Codzienne Adm., Konto Spektrum Adm.), w tym także osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18. roku życia, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (dot. tylko posiadaczy rachunków Superkonto Graffiti i PKO Konto Pierwsze).
 2. Posiadacz rachunku może wnioskować o Warszawską Kartę Płatniczą dla siebie lub dla wskazanych Użytkowników (nie dotyczy posiadaczy rachunków Superkonto Graffiti i PKO Konto Pierwsze, do których nie są wydawane karty dla Użytkowników).
 3. Istnieje możliwość posiadania do jednego rachunku dla tej samej osoby karty PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz Warszawskiej Karty Miejskiej, np. PKO Ekspres do PKO Konta za Zero oraz PKO Ekspres do PKO Konta za Zero z funkcją miejską.
 4. Posiadacz rachunku może wnioskować o Warszawską Kartę Płatniczą w każdym oddziale PKO Banku Polskiego.
 5. Do realizacji zamówienia Warszawskiej Karty Płatniczej niezbędne jest udostępnienie papierowej fotografii w formacie legitymacyjnym w momencie wnioskowania (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego).
 6. Numer karty miejskiej (11-cyfrowy numer) umieszczony jest na odwrocie Warszawskiej Karty Płatniczej.

Funkcjonalność Warszawskiej Karty Płatniczej

Karta umożliwia:

 1. dokonywanie płatności za zakupy we wszystkich punktach oznaczonych symbolem Visa również zbliżeniowo oraz przez internet w Polsce i na świecie,
 2. dokonywanie operacji w urządzeniach samoobsługowych, np. wypłata gotówki z bankomatów  lub wpłata we wpłatomatach,
 3. zakup i wgranie, przy użyciu jednej karty, biletów imiennych długookresowych ZTM w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, automatach biletowych, punktach sprzedaży detalicznej, w Urzędach Pocztowych oraz przez internet na stronie www.ztm.waw.pl. Lista i adresy punktów, gdzie można zakupić bilety podane są na stronie www.ztm.waw.pl

Szczegółowe zasady zakupu biletów w ramach internetowej sprzedaży biletów zawarte są w Regulaminie korzystania z Serwisu Internetowej Sprzedaży Biletów ZTM.

Zakup i aktywacja funkcji miejskiej na Warszawskiej Karcie Płatniczej:

 1. Zakup biletu na Warszawskiej Karcie Płatniczej następuje w taki sam sposób, jak na standardowej Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej. Po zakupie biletu imiennego konieczne jest jego aktywowanie w kasownikach zainstalowanych w pojazdach komunikacji miejskiej lub w bramkach biletowych na stacjach metra zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie przewozowej obowiązującej w m.st. Warszawa, Regulaminie przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz Instrukcji użytkowania biletów w formie elektronicznych kart zbliżeniowych, jak również w kasownikach (aktywatorach) zamontowanych na wybranych stacjach kolejowych, w kasownikach (aktywatorach) zamontowanych w wybranych pociągach Kolei Mazowieckich obsługujących linię KML oraz u kierowników pociągów Kolei Mazowieckich.
 2. Aktywacja funkcji płatniczej odbywa się niezależnie od aktywacji funkcji miejskiej i dokonywana jest przy pierwszym użyciu karty z wykorzystaniem PIN, np. w bankomacie PKO Banku Polskiego. Funkcja miejska nie aktywuje się przy użyciu funkcji płatniczej.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Dla Warszawskiej Karty Płatniczej obowiązują zasady bezpieczeństwa opisane w odpowiednim regulaminie dotyczącym rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO banku Polskim SA (zwanym dalej „Regulaminem”),w  rozdziale dot. zasad bezpieczeństwa. Analogicznie jak przy dokonywaniu płatności kartą, należy mieć nadzór nad swoją kartą i nie tracić karty z zasięgu wzroku w trakcie kontroli w zakresie funkcjonalności miejskiej.

Tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków: 

 1. W zakresie skarg, reklamacji i wniosków dotyczących Warszawskiej Karty Płatniczej (z wyjątkiem funkcji miejskiej) oraz związanych z nią funkcjonalności obowiązują postanowienia Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące funkcji miejskiej należy składać zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.ztm.waw.pl
  w sekcji Kontakt.
 3. Zasady korzystania z funkcji miejskiej są analogiczna jak dla Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej. Zasady te zostały określone w „Instrukcji użytkowania biletów w formie elektronicznych kart zbliżeniowych” ogłaszanej przez ZTM i udostępnionych:
  1)   na stronie www.ztm.waw.pl w zakładce dedykowanej Warszawskiej Karty Miejskiej,
  2)   w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.
 4. Zgłoszenie o utracie lub zniszczeniu Warszawskiej Karty Płatniczej należy dokonać w Banku w zakresie funkcji płatniczej a w zakresie funkcji Warszawskiej Karty Miejskiej w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, których adresy znajdują się na stronie www.ztm.waw.pl.
 5. W przypadku konieczności przeniesienia biletu:
  1)   na wznowioną Warszawską Kartę Płatniczą albo
  2)   na Warszawską Kartę Płatniczą wydaną w miejscu karty unieważnionej,
  3)   na Warszawską Kartę Miejską w związku z rezygnacją z karty płatniczej
  czynność ta odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie przewozowej znajdującej się na stronie www.ztm.waw.pl, tj. w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM po okazaniu numeru Warszawskiej Karty Płatniczej, który znajduje się na jej rewersie. W przypadku nieposiadania karty konieczne jest okazanie zaświadczenia wystawionego przez PKO Bank Polski, zawierającego imię i nazwisko Posiadacza karty albo Użytkownika karty oraz 11-cyfrowy numer Warszawskiej Karty Miejskiej.