2013-02-11

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 14 sierpnia 2012 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II,
 wynosi 3,3059.

Parametr z przedziału 10 – 15 groszy został ustalony na 11 groszy, natomiast wartość zysku z przedziału 4% – 6% w skali 6 miesięcy (8%-12% w skali roku) została ustalona na 4,5% w skali 6 miesięcy (9% w skali roku)

Powyższe wartość stanowi podstawę do wyznaczenia przedziału domkniętego [3,1959;3,4159].

W trakcie okresu obserwacji od 15 sierpnia 2012 do 8 lutego 2013 było 123 dni w których był ustalany fixing NBP kursów walutowych (parametr N z poniższego wzoru). W ciągu 44 dni (parametr D z poniższego wzoru) kurs USD/PLN (fixing NBP) znalazł się w przedziale domkniętym [3,1959;3,4159].

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 1,6097% za okres 6 miesięcy (3,2194% w skali roku).

Poniżej przedstawiono zasady lokaty strukturyzowanej:

a)  za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym [3,1959;3,4159], Klientowi zostaną naliczone odsetki w wysokości 4,5% w skali 6 miesięcy (9% w skali roku), w łącznej wysokości obliczonej według wzoru:

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODSETEK = NOMINAŁ * OPROCENTOWANIE * D / N, gdzie:

NOMINAŁ – wartość środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie,

OPROCENTOWANIE – oprocentowanie w wysokości 4,5% w skali 6 miesięcy (9% w skali roku),

D- liczba dni w okresie obserwacji, w których kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym
           [3,1959 ; 3,4159],

N – liczba dni w okresie obserwacji, w których ustalany jest fixing NBP kursów walutowych,

 

b)  za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN nie znajdzie się w przedziale domkniętym [3,1959 ; 3,4159], odsetek nie nalicza się,

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.