2013-05-06

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 6 listopada 2012 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II, wynosi 3,2223.

Parametr z przedziału 10 – 15 groszy został ustalony na 10 groszy, natomiast wartość zysku z przedziału 4% – 6% w skali 6 miesięcy (8%-12% w skali roku) została ustalona na 4,0% w skali 6 miesięcy (8,0% w skali roku). Powyższa wartość stanowi podstawę do wyznaczenia przedziału domkniętego [3,1223 ; 3,3223]. W trakcie okresu obserwacji od 7 listopada 2012 do 30 kwietnia 2013 było 121 dni w których był ustalany fixing NBP kursów walutowych (parametr N z poniższego wzoru). W ciągu 86 dni (parametr D z poniższego wzoru) kurs USD/PLN (fixing NBP) znalazł się w przedziale domkniętym [3,1223 ; 3,3223].

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 2,8430% za okres 6 miesięcy (5,6860% w skali roku).

Poniżej przedstawiono zasady lokaty strukturyzowanej:

a)    za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym [3,1223 ; 3,3223], Klientowi zostaną naliczone odsetki w wysokości 4,0% w skali 6 miesięcy (8,0% w skali roku), w łącznej wysokości obliczonej według wzoru:

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODSETEK = NOMINAŁ * OPROCENTOWANIE * D / N, gdzie:

NOMINAŁ – wartość środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie,

OPROCENTOWANIE – oprocentowanie w wysokości 4,0% w skali 6 miesięcy (8,0% w skali roku),

D- liczba dni w okresie obserwacji, w których kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym [3,1223 ; 3,3223],

N – liczba dni w okresie obserwacji, w których ustalany jest fixing NBP kursów walutowych,

b)  za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN nie znajdzie się w przedziale domkniętym [3,1223 ; 3,3223], odsetek nie nalicza się.

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.