2013-10-21

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla Polisy strukturyzowanej Złoto Teksasu cena ropy naftowej WTI w Dniu Referencyjnym tj. 19 października 2010 roku, wyniosła 79,49 dolarów za baryłkę.

Wartość Bariery Dolnej wyniosła 50% Ceny ropy naftowej WTI z Dnia Referencyjnego (39,745 dolarów za baryłkę), a wartość Bariery Górnej wyniosła 150% Ceny ropy naftowej WTI z Dnia Referencyjnego (119,235 dolarów za baryłkę).

Cena ropy naftowej WTI w okresie ubezpieczenia nie była równa lub wyższa niż Bariera Górna ani równa lub niższa niż Bariera Dolna.

Cena ropy naftowej WTI w Dniu Finalnej Obserwacji tj. 18 października 2013 roku, wyniosła 100,81 dolarów za baryłkę.

Zysk z inwestycji w Polisę strukturyzowaną Złoto Teksasu obliczany jest na podstawie wartości Wskaźnika Ubezpieczeniowego. Na koniec okresu inwestycji środki zostaną wypłacone na wskazany numer rachunku. Wskaźnik ubezpieczeniowy (WU) obliczany jest w następujący sposób:

Jeżeli w okresie ubezpieczenia Cena ropy naftowej WTI będzie zawsze niższa niż Bariera Górna (119,235 dolarów za baryłkę) i jednocześnie zawsze wyższa niż Bariera Dolna (39,745 dolarów za baryłkę), to wysokość wskaźnika ubezpieczeniowego określona jest wzorem:

WU = | WTI(1) / WTI(0) -1 | (wartość bezwzględna stopy zwrotu obliczanej na podstawie Ceny ropy naftowej WTI z Dnia Referencyjnego i z Dnia Finalnej Obserwacji).

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że zysk na zakończenie okresu ubezpieczenia wyniesie 26,820984% za okres 3 lat.

 

Świadczenie z tytułu polisy strukturyzowanej Złoto Teksasu zostanie wypłacone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu ubezpieczenia tj. do 30 października br.