2013-05-02

Uprzejmie informujemy, że od 2 maja 2013 r. PKO Bank Polski wprowadza do oferty przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku mieszkaniowego1 nowy produkt pod nazwą „Rachunek lokaty terminowej 2+3 M na nowe środki”.

1. Warunkiem założenia lokaty jest przyniesienie do PKO Banku Polskiego nowych środków2.

2. Okres umowny lokaty wynosi 5 miesięcy.

3. Minimalna wpłata: 10 000 PLN.

4. Wysokość oprocentowania jest stała i przy dotrzymaniu okresu umownego wynosi 2,85%.

5. Lokata jest nieodnawialna.

6. W okresie umownym utrzymywania lokaty nie będą przyjmowane dopłaty.

7. W okresie umownym utrzymywania lokaty można dokonywać wypłat częściowych środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że po dokonaniu wypłaty kwota pozostałych na rachunku środków pieniężnych nie może być niższa od kwoty minimalnej w wysokości 10 000 PLN.

8. W przypadku wypłaty częściowej albo wypłaty całkowitej przed upływem okresu umownego odsetki liczone są dla rzeczywistej liczby dni utrzymywania środków pieniężnych na lokacie licząc od pierwszego dnia okresu umownego według stopy procentowej określonej dla miesiąca, w którym następuje wypłata środków pieniężnych i wynosi odpowiednio:

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym 

w przypadku częściowej lub całkowitej wypłaty z lokaty w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia przed dotrzymaniem okresu umownego:

w przypadku dotrzymania 5-miesięcznego okresu umownego

1-2 miesiąc

3-5 miesiąc

0,00%

2,40%

2,85%

W przypadku wypłaty środków pieniężnych z lokaty w pierwszych dwóch miesiącach od dnia wpłaty środków pieniężnych na lokatę odsetek nie nalicza się.

9. Dzień odniesienia ustalono na 26 kwietnia 2013 r.

10. Rachunek lokaty 2+3 M na nowe środki jest dostępny w ofercie do dnia 28 czerwca 2013 r.

 

 

1) do klientów rynku mieszkaniowego zaliczani są: spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości (działających na zlecenie wspólnot mieszkaniowych) oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami

2) nowe środki – nadwyżka środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach klienta w PKO Banku Polskim SA na dzień otwarcia lokaty, ponad łączną kwotę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach klienta w PKO Banku Polskim SA na dzień odniesienia, tj. na dzień określony w pkt. 9. 

 

 

Podstawa:
Uchwała nr 280/B/2013 Zarządu z dnia 19 kwietnia 2013 r.