2015-02-02

Uprzejmie informujemy, że oprocentowanie poniższych produktów wynosi:

1. Rachunek Oszczędnościowy

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w PLN
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 PLN

0,30

od 1 000 PLN do 9 999,99 PLN

0,30

od 10 000 PLN do 19 999,99 PLN

0,35

od 20 000 PLN do 49 999,99 PLN

0,35

od 50 000 PLN do 99 999,99 PLN

0,60

od 100 000 PLN do 199 999,99 PLN

0,90

od 200 000 PLN

1,25

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w USD
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 USD

0,70

od 1000 USD

0,75

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w EUR 
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 EUR

0,20

od 1 000 EUR

0,25

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego w CHF
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do 999,99 CHF

0,75

od 1000 CHF

1,00

 

2. Rachunek Oszczędnościowy Plus

Przedziały kwotowe

Oprocentowanie standardowe
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

Oprocentowanie promocyjne
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

do kwoty 999,99 PLN

0,80

2,30*

nadwyżka ponad 999,99 do 9 999,99 PLN

0,80

2,30*

nadwyżka ponad 9 999,99 PLN do 19 999,99 PLN

0,80

0,80

nadwyżka ponad 19 999,99 PLN do 49 999,99 PLN

0,80

0,80

nadwyżka ponad 49 999,99 PLN do 99 999,99 PLN

0,90

0,90

nadwyżka ponad 99 999,99 PLN do 199 999,99 PLN

1,05

1,05

nadwyżka ponad 199 999,99 PLN do 499 999,99 PLN

1,45

1,45

nadwyżka ponad 499 999,99 PLN do 999 999,99 PLN

1,45

1,45

nadwyżka ponad 999 999,99 PLN

1,45

1,45

 

*Oprocentowanie promocyjne środków pieniężnych do kwoty 9 999,99 zł jest wyższe o 1,50 pp od oprocentowania standardowego dla Rachunku Oszczędnościowego Plus. Warunki promocji dostępnej w okresie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r., zwany dalej „okresem dostępności promocji”:

1)  promocją są objęci klienci, którzy w dniu 1 października 2014 r. nie posiadali żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA,
a począwszy od tej daty:

a)  zawarli z PKO Bankiem Polskim SA umowę rachunku bankowego PKO Konto za Zero albo PKO Konto bez Granic albo Konto Aurum albo Konto Platinium II oraz

b)  w okresie dostępności promocji otworzyli Rachunek Oszczędnościowy Plus, w ramach umowy, o której mowa w lit. a,

2)  oprocentowanie promocyjne środków na Rachunku Oszczędnościowym Plus, o którym mowa w pkt 1 lit. b dla klientów, o których mowa w pkt 1, obowiązuje przez okres trzech miesięcy od dnia otwarcia Rachunku Oszczędnościowego Plus, zwany dalej „okresem promocji” i jest stosowane do naliczania odsetek za ten miesiąc kalendarzowy przypadający w okresie promocji, w którym dokonano operacji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku bankowego, o którym mowa
w pkt 1 lit a, na łączną kwotę co najmniej 300 zł, przy czym:

a)  kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą debetową lub anulowania operacji dokonanej kartą debetową zmniejsza łączną kwotę operacji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową w danym miesiącu kalendarzowym,

b)  zamknięcie Rachunku Oszczędnościowego Plus objętego promocją przed upływem okresu promocji albo brak dokonania operacji bezgotówkowych kartą debetową w ostatnim miesiącu kalendarzowym, przed dniem upływu okresu promocji – skutkuje utratą prawa do oprocentowania promocyjnego w tym miesiącu,

3)  w przypadku niespełnienia warunków dla stosowania oprocentowania promocyjnego, o którym mowa w pkt 2, zastosowanie ma oprocentowanie standardowe,

4)  PKO Bank Polski SA może przedłużyć okres promocji, o czym poinformuje klientów w formie Komunikatu na stronie www.pkobp.pl oraz pocztą elektroniczną.

 

3. Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie w walucie polskiej i w walutach wymienialnych

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych na rachunku

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w PLN 
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

300 złotych

0,01

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w EUR
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

100 euro

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w USD
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

100 dolarów amerykańskich

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w CHF
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

150 franków szwajcarskich 

0,10

Kwota minimalna wymagana do oprocentowania środków pieniężnych

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie w GBP
(zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym)

150 funtów brytyjskich

0,15

 

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku nr 704/E/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.