2013-10-08

Uprzejmie informujemy, że od 8 października 2013 r.

1.  Zlecenia płatnicze na rachunki w innych bankach, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia powinny zostać złożone do realizacji najpóźniej przed godziną:

  • 14.30 – w przypadku wpłat gotówkowych oraz poleceń przelewów zwykłych,
  • 15.25 – w przypadku poleceń przelewów pilnych (nie dotyczy poleceń przelewów na rzecz ZUS).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, a w treści zlecenia nie wskazano przyszłej daty realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. W takim przypadku proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, w celu obciążenia rachunku Klienta we wskazanej przyszłej dacie realizacji.

  • 15.30 - w przypadku poleceń przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET2.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET2 po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, będącą datą dnia roboczego, w celu realizacji zlecenia we wskazanej dacie.

2.  Zlecenia płatnicze wewnętrzne na rachunki w Banku, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia są realizowane na bieżąco.

3.  W przypadku braku środków na rachunku Klienta na realizację zlecenia stałego lub polecenia przelewu z przyszła datą realizacji oraz na pobranie prowizji za ich realizację, próba wykonania zlecenia płatniczego będzie podejmowana przez Bank czterokrotnie w dniu wskazanym jako dzień realizacji zlecenia. Jeżeli w dniu realizacji zlecenia płatniczego do godziny 21.30 na rachunku Klienta nie będzie środków na jego realizację oraz na pobranie prowizji, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

4.  Bank nie wykonuje poleceń przelewu w walutach wymienialnych ani poleceń przelewu w PLN z rachunków walutowych, złożonych z przyszłą datą realizacji. Takie polecenia przelewu powinny zostać złożone w dniu ich realizacji.

5.  W kasach Banku nie przyjmuje się zniszczonych monet we wpłatach w walucie wymienialnej.