2015-04-23

Uprzejmie informujemy, że od 23 kwietnia 2015 r.

1. Zlecenia płatnicze na rachunki w innych bankach, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia powinny zostać złożone do realizacji najpóźniej przed godziną:

 • 14.30 – w przypadku wpłat gotówkowych oraz poleceń przelewów zwykłych,

 • 15.25 – w przypadku poleceń przelewów pilnych (nie dotyczy poleceń przelewów na rzecz ZUS).

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, a w treści zlecenia nie wskazano przyszłej daty realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. W takim przypadku proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, w celu obciążenia rachunku Klienta we wskazanej przyszłej dacie realizacji.

 • 15.30 - w przypadku poleceń przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET2.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET2 po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, będącą datą dnia roboczego, w celu realizacji zlecenia we wskazanej dacie.

2. Zlecenia płatnicze wewnętrzne na rachunki w Banku, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia są realizowane na bieżąco.

3. W przypadku braku środków na rachunku Klienta na realizację zlecenia stałego lub polecenia przelewu z przyszła datą realizacji oraz na pobranie prowizji za ich realizację, próba wykonania zlecenia płatniczego będzie podejmowana przez Bank czterokrotnie w dniu wskazanym jako dzień realizacji zlecenia. Jeżeli w dniu realizacji zlecenia płatniczego do godziny 21.30 na rachunku Klienta nie będzie środków na jego realizację oraz na pobranie prowizji, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

4. Bank nie wykonuje poleceń przelewu w walutach wymienialnych ani poleceń przelewu w PLN z rachunków walutowych, złożonych z przyszłą datą realizacji. Takie polecenia przelewu powinny zostać złożone w dniu ich realizacji.

5. W kasach Banku nie przyjmuje się we wpłatach gotówkowych banknotów i monet w walutach wymienialnych:

 • których autentyczność budzi zastrzeżenia,
 • które przestały być prawnym środkiem płatniczym,
 • uszkodzonych i zużytych.

6. Do walut wymienialnych uszkodzonych lub zużytych zalicza się:

 1) banknoty:

 • uszkodzone w sposób, który spowodował ubytek części banknotu, zatarcie lub usunięcie ważnych elementów graficznych i zabezpieczeń banknotu,
 • zbutwiałe, zaplamione, postrzępione, podklejone, nadarte, przerwane, nadmiernie zabrudzone, odbarwione lub uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku lub rysunku,

 2) monety:

 • uszkodzone mechanicznie, skorodowane i o zmienionej barwie,
 • wytarte na skutek długotrwałego obiegu.