2017-12-01

1. Uprzejmie informujemy, że opłata miesięczna za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II w miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, nie jest pobierana.

2. Kwota średniego salda depozytów Klienta w PKO Banku Polskim SA uwzględnia środki zgromadzone przez Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aurum albo Konto Platinium II na/w:

 • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych1,
 • rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Rachunkach Oszczędnościowych Plus oraz Kontach oszczędnościowych Progres Adm.,
 • rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej,
 • rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie (rachunek walutowy) w walutach wymienialnych, w tym na Rachunkach walutowych Adm.,
 • rachunku oszczędnościowym w GBP2,
 • rachunku do obsługi lokat,
 • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych1
 • rachunku lokacyjnym IKE,
 • rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”,
 • rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana
  z funduszami inwestycyjnymi PKO”,
 • rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”,
 • rachunkach i rejestrach prowadzonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA, pod warunkiem złożenia upoważnienia do ujawnienia sald na tych rachunkach i rejestrach,
 • rejestrach funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zarządzanych przez PKO TFI otwartych na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z PKO Bankiem Polskim SA w:
    a/  Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA,
    b/  Oddziałach PKO Banku Polskiego SA,
 • rejestrach funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI otwartych w ramach oferty publicznej dostępnej w Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA, oraz rejestrach PZU FIZ Medyczny,
 • ramach Ubezpieczeń na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym i Ubezpieczeń strukturyzowanych oferowanych przez PKO Życie TU SA, którego agentem jest PKO Bank Polski SA,
 • ramach Ubezpieczeń na życie i dożycie „Bezpieczny Kapitał +” oferowanych przez PKO Życie TU SA, którego agentem jest PKO Bank Polski SA,  
 • rejestrach PKO IKZE zarządzanych przez PKO BP Bankowy PTE SA otwartych na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z PKO Bankiem Polskim SA.

3. Wysokość sald rachunków i rejestrów prowadzonych w walutach wymienialnych podlega przeliczeniu na PLN po kursie średnim NBP z dnia naliczenia opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aurum albo Konto Platinium II.

 

1 z wyłączeniem rachunków bankowych otwartych i prowadzonych na podstawie odrębnej umowy Konta Inteligo

2 Rachunek oszczędnościowy w GBP oferowany wyłącznie w Wielkiej Brytanii