2014-01-02

1. Uprzejmie informujemy, że opłata miesięczna za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II wynosi:
1/ dla Konta Aurum,
 - 0,00 zł – jeżeli systematyczne  wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wyniosły nie mniej niż 9 000 złotych lub średnie saldo depozytów klienta na rachunkach w PKO Banku Polskim SA w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty wynosiło nie mniej niż 300 000 złotych,
 -  20,00 zł – w pozostałych przypadkach,
2/   dla Konta Platinium II:
 - 0,00 zł  – jeżeli systematyczne wpływy na rachunek w ostatnim miesiącu wyniosły nie mniej niż 20 000 złotych lub średnie saldo depozytów klienta na rachunkach w PKO Banku Polskim SA w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty wynosiło nie mniej niż 600 000 złotych albo  gdy klient posiadał w tym okresie ważną umowę ramową o świadczenie usług bankowości prywatnej w PKO Banku Polskim,
 - 55 zł –  w pozostałych przypadkach.

2. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana.

3. Kwota średniego salda depozytów klienta w PKO Banku Polskim uwzględnia środki zgromadzone przez posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aurum albo Konto Platinium II na:

 • Rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
 • Rachunkach Oszczędnościowych, w tym na Rachunkach Oszczędnościowych Plus,
 • Rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walucie polskiej,
 • Rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach wymienialnych,
 • Rachunku oszczędnościowym w GBP1,
 • Lokatach terminowych w walucie polskiej,
 • Lokatach terminowych w walucie wymienialnej,
 • Lokatach terminowych Fortuna,
 • Lokatach terminowych Progresja,
 • Lokatach negocjowanych,
 • Lokatach ustrukturyzowanych,
 • Polisach oszczędnościowych,
 • Lokatach inwestycyjnych,
 • Rachunku lokacyjnym IKE,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO”,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”
 • Rachunkach i rejestrach prowadzonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, pod warunkiem złożenia upoważnienia do ujawnienia sald na tych rachunkach i rejestrach,
 • w Funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych (SFIO) zarządzanych przez PKO TFI, otwartych za pośrednictwem:
   - PKO Banku Polskiego oraz Inteligo Financial Services (Konto Inteligo, Platforma iPKO), zgodnie z zasadami ich prezentacji w Module Funduszy Inwestycyjnych Systemu O-ZSI,
   -  Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
 • w Funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI, emitujących certyfikaty inwestycyjne, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oferowanych w ramach oferty niepublicznej przez PKO Bank Polski i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego,
 • w Funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI, emitujących certyfikaty inwestycyjne, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oferowanych w ramach oferty publicznej orazPZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, oferowanych w ramach oferty publicznej, zdeponowanych na rachunkach papierów wartościowych z Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

4. Wysokość sald rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, uwzględniana przy ustaleniu opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II podlega przeliczeniu na PLN po kursie średnim NBP ustalanym w ostatnim dniu miesiąca.

 

 

1 Rachunek oszczędnościowy w GBP oferowany wyłącznie w Wielkiej Brytanii

 

 

Podstawa: Uchwała Zarządu Banku nr 24/E/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca  UZ nr 381/E/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r.  w sprawie wprowadzenia Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku detalicznego (z późniejszymi zmianami).