2014-12-08

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek niemieckich poziomy początkowe, z dnia referencyjnego tj. 2 grudnia 2014 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek niemieckich, dla akcji wchodzących w skład koszyka kształtowały się następująco:

Lp.

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

ISIN

Wycena w dniu pierwszej obserwacji (EUR)

1

Henkel AG&KGaA

HEN3 GY

DE0006048432

88.78

2

BMW AG

BMW GY

DE0005190003

91.81

3

Deutsche Post AG

DPW GY

DE0005552004

26.675

4

Metro AG

MEO GY

DE0007257503

26.865

5

Deutsche Lufthansa AG

LHA GY

DE0008232125

14.19

6

Deutsche Telekom AG

DTE GY

DE0005557508

13.485

 

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

 

Poziom bariery ewentualnego zysku z inwestycji wyniósł ostatecznie 55%, a więc osiągnął maksymalną wartość z komunikowanego w okresie subskrypcji przedziału

 

W celu wyliczenia odsetek za okres inwestycji Bank ustali jednostkowe stopy zwrotu na akcjach każdej ze spółek znajdujących się w koszyku, w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji. Następnie ustalone przez Bank, jednostkowe stopy zwrotu, których wartość była wyższa lub równa 55% w dniu końcowej obserwacji, zostaną zastąpione wartością 0%. Jednostkowe stopy zwrotu, których wartość była wyższa lub równa 55% w dowolnym dniu trwania inwestycji, zostaną zastąpione wartością 0%. Natomiast jednostkowe stopy zwrotu, których wartość była niższa niż 55%, zostaną uwzględnione w ich nominalnych wysokościach.

Należna wypłata w przypadku dotrzymania okresu umownego będzie uzależniona od wyrażonej procentowo średniej arytmetycznej wartości określonych powyżej. Jeżeli średnia ta wyniesie:

  1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji oraz odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ww. średniej i kwoty lokaty,
  2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji (bez odsetek za okres inwestycji).

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

 

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.