2013-03-19

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych na indeksie giełdowym EURO STOXX 50 ustalony został Wskaźnik Odniesienia zgodnie z którym wyliczana będzie Premia dla tego produktu.

Wskaźnik Odniesienia z dnia Początkowej Obserwacji tj. 12 marca 2013r. wynosi: 2711,85

Natomiast Bariera o której mowa w punkcie 9 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji wynosi 4528,79 (167 % wartości początkowej Indeksu).

Indeks EURO STOXX 50 jest czołowym indeksem europejskim, który stanowi reprezentację największych spółek giełdowych Strefy Euro. Indeks odzwierciedla notowania spółek z sektora finansowego, chemicznego, przemysłowego, motoryzacyjnego nowoczesnych technologii, jak i spółek handlu detalicznego i hurtowego.

Produkt zapewnia 100% udział we wzroście wartości indeksu po 3 latach od rozpoczęcia inwestycji, pod warunkiem, że wartość indeksu w okresie 3 lat nigdy nie będzie równa bądź nie przekroczy bariery 167% początkowej wartości. Obserwacja bariery odbywa się codziennie.

Jeżeli wartość indeksu w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy barierę 167%początkowej wartości, Klient na koniec inwestycji otrzyma kupon, który wynosi 10% w skali 3 lat.

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.