2013-03-27

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dnia 26 marca 2013 r. został ustalony Wskaźnik Partycypacji dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych na kursie walutowym USD/JPY.

Wskaźnik został ustalony na poziomie 86% i zgodnie z nim wyliczana będzie Premia, o której mowa w pkt. 9 Specyfikacji Parametrów Emisji.

Wskaźnik Odniesienia w pierwszym Dniu Obserwacji tj. 26 marca 2013 r. wynosi 94,2773 USD/JPY.

Aktywem bazowym Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych jest kurs walutowy USD/JPY, wynikający z oficjalnych fixingów Europejskiego Banku Centralnego dla par walutowych EUR/USD oraz EUR/JPY.

Na koniec inwestycji Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanego kapitału oraz ewentualny zysk w wysokości 86% wzrostu wartości kursu walutowego USD/JPY, ale nie więcej niż 12,90% (Maksymalny Zysk 15% pomnożony przez Wskaźnik Partycypacji 86%). Wzrost wartości kursu liczony jest jako iloraz różnicy pomiędzy kursem końcowym i początkowym oraz kursu początkowego.

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.