2012-10-09

Uprzejmie informujemy, że dla lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 9 października 2012 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN II,
wynosi 3,1501.

Parametr z przedziału 10 – 15 groszy został ustalony na 11 groszy, natomiast wartość zysku z przedziału
4% – 6% w skali 6 miesięcy (8%-12% w skali roku) została ustalona na 4,0% w skali 6 miesięcy
(8,0% w skali roku).

Powyższe wartość stanowi podstawę do wyznaczenia przedziału domkniętego [3,0401 ; 3,2601].

 

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału, odsetki za okres subskrypcji oraz kwotę w zależności od kształtowania się kursu walutowego USD/PLN (fixing NBP) według zasady:

a)    za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym [3,0401 ; 3,2601], Klientowi zostaną naliczone odsetki w wysokości 4,0% w skali 6 miesięcy (8,0% w skali roku), w łącznej wysokości obliczonej według wzoru:

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ODSETEK = NOMINAŁ * OPROCENTOWANIE * D / N, gdzie:

NOMINAŁ – wartość środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie,

OPROCENTOWANIE – oprocentowanie w wysokości 4,0% w skali 6 miesięcy (8,0% w skali roku),

D- liczba dni w okresie obserwacji, w których kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale domkniętym
[3,0401 ; 3,2601],

N – liczba dni w okresie obserwacji, w których ustalany jest fixing NBP kursów walutowych,

 

b)  za każdy dzień (dzień w którym ustalany jest fixing NBP kursów walutowych) w trakcie okresu obserwacji w którym kurs USD/PLN nie znajdzie się w przedziale domkniętym [3,0401 ; 3,2601], odsetek nie nalicza się,

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.