2014-10-01

Zapraszamy do realizacji wypłat gotówkowych w agencjach PKO Banku Polskiego dokonywanych:

  • z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do wysokości dziennego limitu w maksymalnej kwocie 1.500 PLN,
  • rachunków oszczędnościowych do wysokości dziennego limitu w maksymalnej kwocie 1.500 PLN,
  • przy użyciu kart bankowych do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych określonego dla danej karty bankowej, w maksymalnej kwocie 10.000 zł.

Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej, po okazaniu przez Klienta dowodu tożsamości.

Za wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych, w tym przy użyciu karty debetowej PKO Ekspres opłata pobierana od klienta wynosi 0 zł.

W przypadku wypłaty gotowej za pośrednictwem:

  • pozostałych kart płatniczych PKO Banku Polskiego SA pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA,
  • kart płatniczych innego banku pobierane są opłaty zgodnie z taryfą prowizji banku, będącego wydawcą karty.