2015-07-01

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2015r. ulega zmianie oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe - niekomercyjne - z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa, dla których stopa procentowa jest równa stopie referencyjnej określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez NBP, powiększonej o 1 punkt procentowy.

1.

Kredyty na cele mieszkaniowe – niekomercyjne – z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa:

 

1.1.

hipoteczne

2,501)

1.2.

udzielone na podstawie umów zawartych do dnia 31 maja 1992r. i udzielone spółdzielniom mieszkaniowym w okresie od dnia 1 czerwca 1992r. do dnia 31 grudnia 1994r. na warunkach określonych w § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1994r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. Nr 61, poz. 256 i Nr 139, poz. 750) oraz udzielonych do dnia 31 marca 1996r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996r. (Dz. U. Nr 27, poz. 121) – przeniesione do spłaty długoterminowej.

2,501)

1)  obowiązuje od 1 lipca  2015 r. – natomiast do dnia 30 czerwca 2015 r. obowiązuje stopa procentowa 3,00%