2011-11-25

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych o cenę złota Wskaźnik Odniesienia w dniu 22 listopada wynosi 1 699 USD/uncję. Wskaźnik Odniesienia oznacza zmienną rynkową wskazaną w punkcie 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji od której, zgodnie z Warunkami Emisji, uzależniona jest Premia. Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania: Wartość zysku uzależniona będzie od poziom popołudniowego fixingu dla ceny złota ustalanego przez The London Gold Market Fixing Ltd. ogłaszanego o godz. 15:00 czasu londyńskiego i będzie obliczana w oparciu o następujące zasady:

  • Jeżeli cena złota w żadnym dniu pomiędzy 22 listopada 2011 a 19 listopada 2013 nie dotknie lub nie przekroczy 170% wartości początkowej ceny złota (2 888,3 USD/uncję), to w Dniu Wykupu Klient otrzyma zysk równy procentowemu wzrostowi wartości ceny złota w stosunku do wartości z początku inwestycji.
  • Jeżeli kiedykolwiek w okresie inwestycji cena złota będzie równa lub wyższa od bariery w wysokości 170% (2 888,3 USD/uncję), Klient w Dniu Wykupu otrzyma zysk w wysokości 10% za okres inwestycji.

Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO BP, oddziałach Banku przyjmujących oferty nabycia BPW Strukturyzowanych oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.