2012-04-03

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 marca 2012 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz kwot podatków w odniesieniu do niektórych przychodów wypłacanych osobom fizycznym za pośrednictwem banków. Zmiana wprowadzona została zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707). Nowe zasady naliczania i pobierania przez Bank zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują przychody, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). W praktyce Banku nowe zasady dotyczą:

  1. Odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
  2. Odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z nowymi zasadami w odniesieniu do przychodów, o których mowa wyżej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku zaokrągla się do pełnych groszy w górę. Podczas gdy uprzednio podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku zaokrąglało się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy były pomijane, a końcówki kwot 50 i więcej groszy były podwyższane do pełnych złotych. Powyższe oznacza, że każdy przychód odsetkowy osiągnięty przez Klienta – osobę fizyczną na rachunku nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie pomniejszony o podatek niezależnie od wysokości tego przychodu, skutkiem czego przychody odsetkowe w wysokości 0,01 zł będą odpowiadać kwocie podatku wynoszącego 0,01 zł po zaokrągleniu do pełnych groszy w górę.