2012-09-03

Uprzejmie informujemy, że że od 3 września 2012 r.

1. Zlecenia płatnicze na rachunki w innych bankach, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia powinny zostać złożone do realizacji najpóźniej przed godziną:

  • 14:30 – w przypadku wpłat gotówkowych oraz poleceń przelewów zwykłych, z wyjątkiem wpłat gotówkowych oraz poleceń przelewów na rzecz ZUS,
  • 15:25 – w przypadku poleceń przelewów pilnych (nie dotyczy poleceń przelewów na rzecz ZUS),
  • 19:00 - w przypadku wpłat gotówkowych oraz poleceń przelewów na rzecz ZUS.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, a w treści zlecenia nie wskazano przyszłej daty realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. W takim przypadku proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, w celu obciążenia rachunku Klienta we wskazanej dacie przyszłej.

  • 15:00 - w przypadku poleceń przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji polecenie przelewu za pośrednictwem systemu SORBNET po godzinie podanej w niniejszym Komunikacie, proponujemy, aby Klient dokonał zmiany bieżącej daty realizacji zlecenia na datę przyszłą, będącą datą dnia roboczego, w celu realizacji zlecenia we wskazanej dacie.

2. Bank nie wykonuje poleceń przelewu w walutach wymienialnych ani poleceń przelewu w PLN z rachunków walutowych, złożonych z przyszłą datą realizacji. Takie polecenia przelewu powinny zostać złożone w dniu ich realizacji.