2011-05-16

1. Uprzejmie informujemy, że opłata za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II uzależniona jest od wysokości systematycznych wpływów na rachunek albo od średniego salda depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim: 1) dla Konta Aurum – opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł jeżeli systematyczne wpływy na rachunek wynoszą nie mniej niż 9 000 złotych albo średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 300 000 złotych - w przeciwnym razie Bank pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł, 2) dla Konta Platinium II - opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł jeżeli systematyczne wpływy na rachunek wynoszą nie mniej niż 20 000 złotych albo średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 600 000 złotych. – w przeciwnym razie Bank pobiera opłatę w wysokości 55,00 zł. 2. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana. 3. Do określenia średniego salda depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim uwzględniane są środki posiadane na: 1) Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym, 2) Rachunku Oszczędnościowym, 3) Rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie w walucie polskiej, 4) Rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie w walutach wymienialnych, 5) Rachunku oszczędnościowym w GBP 1, 6) Lokacie terminowej w walucie polskiej, 7) Lokacie terminowej w walucie wymienialnej, 8) Lokacie na 3 miesiące, 9) Lokacie na 6 miesięcy, 10) Lokacie na 12 miesięcy, 11) Lokacie 3+3, 12) Lokacie 6+6, 13) Lokacie 9+9, 14) Lokacie terminowej Fortuna, 15) Lokacie terminowej Progresja, 16) Lokacie negocjowanej, 17) Lokacie strukturyzowanej „Złota Inwestycja”, 18) 2-letniej lokacie strukturyzowanej Solidny Złoty, 19) 3-letniej lokacie strukturyzowanej Solidny Złoty, 20) Lokacie strukturyzowanej opartej o cenę złota oferowanej od 30 maja do 24 czerwca 2011, 21) Lokacie na nowe środki oferowanej od 16 maja 2011, 22) Rachunku lokacyjnym IKE, 23) Polisach Oszczędnościowych, 24) Lokacie inwestycyjnej Akcji PLUS/Stabilnego Wzrostu PLUS, 25) Lokacie inwestycyjnej Akcji PLUS/Zrównoważony PLUS/Stabilnego Wzrostu PLUS, 26) Lokacie inwestycyjnej 6 i 12-miesięcznej „Akcji PLUS/Zrównoważony PLUS”, 27) Rachunku oszczędnościowym „Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa”, 28) Rachunku oszczędnościowym „Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO”. 4. Uwzględnienie wysokości sald rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych odbywać się będzie po przeliczeniu na walutę PLN po kursie średnim NBP. 5. W przypadku rachunku Konto Aurum albo Konto Platinium II prowadzonego jako rachunek indywidualny do wyliczenia średniego salda depozytów będą uwzględniane wyłącznie środki na rachunkach, których Klient jest jedynym Posiadaczem. 6. Dla rachunków Konto Aurum albo Konto Platinium II prowadzonych jako wspólne - do wyliczenia średniego salda depozytów będą uwzględniane wyłącznie środki na rachunkach wymienionych w pkt 3 ppkt 1 –21 prowadzonych jako wspólne na rzecz Posiadaczy Konta Aurum albo Konta Platinium II. 1 Rachunek oszczędnościowy w GBP oferowany wyłącznie w Wielkiej Brytanii Podstawa: Uchwała nr 24/E/2011 Zarządu Banku z dnia 25 stycznia 2011 r. (z późniejszymi zmianami)