2012-01-26

1. Uprzejmie informujemy, że opłata za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II uzależniona jest od wysokości systematycznych wpływów na rachunek albo od średniego salda depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim:

 • dla Konta Aurum – opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł jeżeli systematyczne miesięczne wpływy na rachunek wynoszą niemniej niż 9 000 złotych albo średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 300 000 złotych – w przeciwnym razie Bank pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł,
 • dla Konta Platinium II - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł jeżeli systematyczne miesięczne wpływy na rachunek wynoszą nie mniej niż 20 000 złotych albo średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 600 000 złotych – w przeciwnym razie Bank pobiera opłatę w wysokości 55,00 zł.

2. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana. 3. Kwota średniego salda depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim uwzględnia środki zgromadzone przez posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aurum albo Konto Platinium II na:

 • Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,
 • Rachunku Oszczędnościowym, w tym na Rachunku Oszczędnościowym Plus,
 • Rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie w walucie polskiej,
 • Rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach wymienialnych,
 • Rachunku oszczędnościowym w GBP 1,
 • Lokatach terminowych w walucie polskiej,
 • Lokatach terminowych w walucie wymienialnej,
 • Lokatach 1-miesięcznych na nowe środki z reinwestycją,
 • Lokatach 1-miesięcznych z reinwestycją,
 • Lokatach na 3 miesiące,
 • Lokatach na 6 miesięcy,
 • Lokatach na 12 miesięcy,
 • Lokatach 3+3,
 • Lokatach 6+6,
 • Lokatach 9+9,
 • Lokatach terminowych Fortuna,
 • Lokatach terminowych Progresja,
 • Lokatach negocjowanych,
 • Lokatach strukturyzowanych „Złota Inwestycja”,
 • 2-letnich lokatach strukturyzowanych Solidny Złoty,
 • 3-letnich lokatach strukturyzowanych Solidny Złoty,
 • Lokatach strukturyzowanych opartych o cenę złota, oferowanych od 30 maja do 24 czerwca 2011,
 • Lokatach na nowe środki oferowanych od 16 maja 2011,
 • Lokatach strukturyzowanych 6-miesięcznych opartych na kursie EUR/PLN, oferowanych od 11 lipca 2011,
 • lokatach strukturyzowanych 6-miesięcznych opartych na kursie USD/PLN, oferowanych od 16 stycznia 2012,
 • Lokatach terminowych 5, 10, 15 – miesięcznych na nowe środki z dzienną kapitalizacją odsetek,
 • Lokatach terminowych 5, 10, 15 – miesięcznych z dzienną kapitalizacją odsetek,
 • Lokatach inwestycyjnych Akcji PLUS/Stabilnego Wzrostu PLUS,
 • Lokatach inwestycyjnych Akcji PLUS/Zrównoważony PLUS/Stabilnego Wzrostu PLUS,
 • Lokatach inwestycyjnych 6 i 12-miesięcznej „Akcji PLUS/Zrównoważony PLUS,
 • Rachunku lokacyjnym IKE,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa”,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO”,
 • Rachunkach i w rejestrach prowadzonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, pod warunkiem złożenia upoważnienia do ujawnienia sald na tych rachunkach i rejestrach.

4. Wysokość sald rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, uwzględniana przy ustaleniu opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II podlega przeliczeniu na walutę PLN po kursie średnim NBP. 5. Do wyliczenia opłaty za prowadzenie Konta Aurum albo Konta Platinium II brane jest pod uwagę średnie saldo depozytów wyliczone na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 6. W przypadku rachunku Konto Aurum albo Konto Platinium II prowadzonego jako rachunek indywidualny, do wyliczenia średniego salda depozytów są uwzględniane wyłącznie środki na rachunkach, których jedynym Posiadaczem jest posiadacz rachunku Konto Aurum albo Konto Platinium II. 7. Dla rachunków Konto Aurum albo Konto Platinium II prowadzonych jako rachunki wspólne - do wyliczenia średniego salda depozytów będą uwzględniane wyłącznie środki na rachunkach wymienionych w pkt 3 ppkt 1 –30 prowadzonych jako rachunki wspólne na rzecz tych samych osób, które są Posiadaczami Konta Aurum albo Konta Platinium II. 1 Rachunek oszczędnościowy w GBP oferowany wyłącznie w Wielkiej Brytanii Podstawa: Uchwała nr 24/E/2011 Zarządu Banku z dnia 25 stycznia 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wprowadzenia Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku detalicznego