2012-02-20

1. Uprzejmie informujemy, że opłata za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II uzależniona jest od wysokości systematycznych wpływów na rachunek albo od średniego salda depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim:

 • dla Konta Aurum – opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł jeżeli systematyczne miesięczne wpływy na rachunek wynoszą nie mniej niż 9 000 złotych albo średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 300 000 złotych – w przeciwnym razie Bank pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł,
 • dla Konta Platinium II - opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł jeżeli systematyczne miesięczne wpływy na rachunek wynoszą nie mniej niż 20 000 złotych albo średnie saldo depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim SA wynosi nie mniej niż 600 000 złotych – w przeciwnym razie Bank pobiera opłatę w wysokości 55,00 zł.

2. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana. 3. Kwota średniego salda depozytów na rachunkach w PKO Banku Polskim uwzględnia środki zgromadzone przez posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto Aurum albo Konto Platinium II na:

 • Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym,
 • Rachunku Oszczędnościowym, w tym na Rachunku Oszczędnościowym Plus,
 • Rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie w walucie polskiej,
 • Rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach wymienialnych,
 • Rachunku oszczędnościowym w GBP 1,
 • Lokatach terminowych w walucie polskiej,
 • Lokatach terminowych w walucie wymienialnej,
 • Lokatach terminowych Fortuna,
 • Lokatach terminowych Progresja,
 • Lokatach negocjowanych,
 • Lokatach strukturyzowanych,
 • Polisach oszczędnościowych,
 • Lokatach inwestycyjnych,
 • Rachunku lokacyjnym IKE,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa”,
 • Rachunkach oszczędnościowych „Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO”,
 • Rachunkach i w rejestrach prowadzonych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, pod warunkiem złożenia upoważnienia do ujawnienia sald na tych rachunkach i rejestrach,
 • Rachunkach rejestrowych prowadzonych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

4. Wysokość sald rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych, uwzględniana przy ustaleniu opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Konto Aurum oraz Konto Platinium II podlega przeliczeniu na walutę PLN po kursie średnim NBP. 5. Do wyliczenia opłaty za prowadzenie Konta Aurum albo Konta Platinium II brane jest pod uwagę średnie saldo depozytów wyliczone na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 1 Rachunek oszczędnościowy w GBP oferowany wyłącznie w Wielkiej Brytanii Podstawa: Uchwała nr 24/E/2011 Zarządu Banku z dnia 25 stycznia 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wprowadzenia Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku detalicznego