2019-10-10

Informujemy, że od dnia 11.10.2019 r.:

 • w zakresie terminów negocjowania warunków transakcji skarbowych oraz przyjmowania dyspozycji z nimi związanych: 
  1/ warunki transakcji zawieranych telefonicznie mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:30–17:00, z zastrzeżeniem pkt 2 i 4,
  2/ warunki transakcji na rynku papierów dłużnych mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 9:00–17:00, z wyjątkiem transakcji rozliczanych w dniu ich zawarcia, które mogą być ustalane w godzinach 9:00-14:00,
  3/ warunki negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych zawieranych w kanale mobilnym oraz na iPKO dealer mogą być ustalane w dni robocze od poniedziałku od godziny 01:00 do piątku do godziny 23:00, a dla pozostałych transakcji w w/w kanałach w dni robocze od 07:00 do 17:00,
  4/ warunki transakcji wynikających z realizacji Orderu zdefiniowanego w Regulaminie Negocjowanej Natychmiastowej Transakcji Wymiany Walut Wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, zwanego dalej „Order”, złożonego telefonicznie u dealera mogą być ustalane w godzinach 8:30-17:00:
    a/ w dniu roboczym będącym dniem realizacji Orderu - jeżeli jego realizacja nastąpiła do godz. 17:00,
    b/ niezwłocznie w następnym dniu roboczym po dniu realizacji Orderu - jeżeli jego realizacja nastąpiła po godzinie 17:00 w dniu roboczym lub jeżeli jego realizacja nastąpiła w dniu niebędącym dniem roboczym,
  5/ złożenie dyspozycji lub dostarczenie do PKO Banku Polskiego SA innych dokumentów wymaganych do rozliczenia innej operacji bankowej z zastosowaniem transakcji natychmiastowej lub terminowej wymiany walut wymienialnych powinno nastąpić do godziny 16:30 w dacie waluty transakcji,
 • w zakresie potwierdzania transakcji skarbowych: 
  1/ Klient zobowiązany jest niezwłocznie zweryfikować otrzymane z Banku potwierdzenie transakcji skarbowej, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, niezwłocznie ten fakt zgłosić do Banku, nie później jednak niż do godziny 16:00 następnego dnia roboczego po dniu otrzymania potwierdzenia z Banku,
 • w zakresie negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych:
  1/ Bank przeprowadza transakcje natychmiastowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2/ Bank przyjmuje Ordery dla następujących par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, SEK/PLN, NOK/PLN, DKK/PLN i HUF/PLN,
  3/ Bank może przyjąć Order złożony u dealera w innej, niż określone w pkt 2, parze walut dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów Banku,
  4/ minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie bezgotówkowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów Banku w dniu zawarcia transakcji,
  5/ minimalna kwota transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji zawartej do rozliczenia polecania wypłaty, wynosi:
    a/ 1 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD, NZD, SGD,
    b/ 10 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY, HRK, ZAR,
    c/ 100 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
  6/ dla transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer do rozliczenia polecenia wypłaty stosuje się postanowienia pkt 4),
  7/ minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie gotówkowej wynosi 25 000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów Banku w dniu zawarcia transakcji,
  8/ minimalna kwota Orderu złożonego w Banku u dealera wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych określonych w pkt 2, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów Banku w dniu złożenia Orderu,
  9/ minimalna kwota Orderu, o którym mowa w pkt 3, wynosi 500 000 jednostek danej waluty, o ile Strony nie postanowią inaczej,
  10/ kwota Orderu złożonego w Banku za pośrednictwem iPKO dealer wynosi:

Waluta

Kwota minimalna

Kwota maksymalna

EUR

1 000

500 000

USD

1 000

500 000

CHF

1 000

500 000

GBP

1 000

500 000

SEK

  6 000

3 000 000

DKK

  6 000

 3 000 000

NOK

6 000

3 000 000

HUF

200 000

100 000 000

 • 11/ w celu realizacji Orderu Bank monitoruje kursy wymiany walut w dni robocze od poniedziałku od godziny 01:00 do piątku do godziny 23:00,
  12/ w przypadku gdy w godzinach 17:00-00:00 następuje realizacja Orderu z datą waluty transakcji, która zostanie zawarta w wyniku jego realizacji, przypadającą w tym dniu, rozliczenie  transakcji natychmiastowej następuje w następnym dniu roboczym,
  13/ w przypadku zawierania transakcji natychmiastowej za pośrednictwem kanału mobilnego lub iPKO dealer po godzinie 16:00 i rozliczanej w dniu zawarcia, na rachunku Klienta wymagane jest pełne pokrycie nominału transakcji należnego PKO Bankowi Polskiemu SA z tytułu rozliczenia transakcji - z wyjątkiem transakcji zawartej do rozliczenia polecenia wypłaty,
  14/ w przypadku transakcji natychmiastowej zawartej za pośrednictwem kanału mobilnego lub iPKO dealer po godzinie 17:00 i rozliczanej w dniu zawarcia, gdy na środkach pieniężnych wymaganych do pokrycia nominału transakcji ustanowiona jest blokada, PKO Bank Polski SA może dokonać jej rozliczenia następnego dnia po dacie waluty.
 • w zakresie negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut wymienialnych:
  1/ Bank przeprowadza transakcje terminowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów Banku,
  2/ minimalna kwota transakcji terminowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem pkt 4,
  3/ w przypadku rozliczenia transakcji Time Option w transzach, kwota transzy nie może być mniejsza niż kwota określona w pkt 2, z wyłączeniem ostatniej transzy,
  4/ minimalna kwota transakcji terminowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji dotyczącej rozliczenia polecenia wypłaty, wynosi:
    a/ 5000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD, NZD, SGD,
    b/ 50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY, HRK, ZAR,
    c/ 500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
 • w zakresie negocjowanych transakcji FX swap:
  1/ Bank przeprowadza transakcje FX swap dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów Banku,
  2/ z zastrzeżeniem pkt 3, minimalna kwota transakcji FX swap wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji,
  3/ minimalna kwota transakcji FX swap zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer wynosi:
    a/ 5000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD, SGD,
    b/ 50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN, CNY, HRK, ZAR,
    c/ 500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB,
 • w zakresie transakcji zamiany stóp procentowych IRS:
  1/ Bank przeprowadza transakcje IRS dla następujących walut: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, JPY,
  2/ minimalna kwota transakcji IRS wynosi 500.000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym, obowiązujących dla natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych,
  3/ transakcje IRS mogą być przeprowadzane w innych walutach niż określone w pkt 1 oraz minimalna kwota transakcji, o której mowa
  w pkt 2, może być niższa - jeżeli Strony tak postanowią,
 • w zakresie transakcji zamiany stóp procentowych CIRS:
  1/ Bank przeprowadza transakcje CIRS dla następujących par walut: USD/PLN, USD/EUR, USD/GBP, USD/CHF, EUR/PLN, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/PLN, GBP/USD, GBP/EUR, GBP/CHF, CHF/PLN, CHF/USD, CHF/EUR, CHF/GBP,
  2/ minimalna kwota transakcji CIRS wynosi 1 000 000 jednostek waluty bazowej,
  3/ transakcje CIRS mogą być przeprowadzane w innych walutach niż określone w pkt 1 oraz minimalna kwota nominalna transakcji, o której mowa w pkt 2, może być niższa - jeżeli Strony tak postanowią,
 • w zakresie lokat dwuwalutowych z inwestycją w opcję walutową:
  1/ Bank otwiera lokaty dla jednej z następujących walut oryginalnych lokaty: USD, PLN, EUR, GBP, NOK, SEK, JPY, z zastrzeżeniem pkt 2, 
  2/ przeliczenie kwoty lokaty dotyczy następujących par walut: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/JPY, EUR/JPY, USD/NOK, NOK/PLN, SEK/PLN, EUR/SEK,
  3/ minimalna kwota lokaty wynosi 50 000 USD w walucie bazowej albo równowartość tej kwoty w innej walucie przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych,
 • w zakresie terminowej transakcji stopy procentowej FRA:
  1/ Bank przeprowadza transakcje FRA dla następujących walut: PLN, USD, EUR, GBP, CHF.
  2/ minimalna kwota nominalna transakcji FRA wynosi: 
    a/ dla waluty polskiej - 500 000 PLN,
    b/ dla waluty wymienialnej – 200 000 USD albo jej równowartość w EUR, GBP albo CHF przeliczona przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych,
  3/ Bank przeprowadza transakcje FRA, dla których okres wstępny nie przekracza 23 miesięcy, natomiast okres odsetkowy wynosi 1 miesiąc, 3, 6, 9 albo 12 miesięcy, pod warunkiem, że łączna długość okresu wstępnego wraz z okresem odsetkowym nie przekroczy 24 miesięcy,
  4/ transakcje FRA mogą być przeprowadzane w innych walutach niż określone w pkt 1 oraz minimalna kwota nominalna transakcji, o której mowa w pkt 2, może być niższa - jeżeli Strony tak postanowią,
 • w zakresie opcji walutowej:
  1/ Bank przeprowadza transakcje opcyjne dla następujących par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, USD/NOK, NOK/PLN, SEK/PLN, EUR/SEK,
  2/ minimalna kwota nominalna opcji walutowej wynosi:
    a/ 50 000 USD w walucie bazowej dla europejskiej opcji walutowej, europejskiej walutowej opcji barierowej, walutowej opcji azjatyckiej oraz amerykańskiej opcji walutowej,
    b/ 5 000 PLN dla europejskiej walutowej opcji binarnej, 
    c/ 50 000 PLN dla amerykańskiej walutowej opcji binarnej
  albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych,
  3/ minimalna kwota nominalna opcji walutowej, o której mowa w pkt 2, może być niższa, jeżeli Strony tak postanowią, 
  4/ za godzinę wygaśnięcia opcji w dniu jej wygaśnięcia, przyjmuje się godzinę:
    a/ 11:00 dla opcji, w których walutą kwotowaną jest PLN, z zastrzeżeniem lit. b,
    b/ 16:00 czasu środkowoeuropejskiego dla opcji, w których kursem referencyjnym jest fixing ECB
    c/ 10:00 czasu nowojorskiego dla opcji, w których walutą kwotowaną nie jest PLN i kursem referencyjnym nie jest fixing ECB.
  5/ Klient zobowiązany jest do posiadania na rachunku bankowym wymaganej ilości środków pieniężnych do rozliczenia premii, nie później niż do godziny 17:00 w dniu płatności premii,
  6/  Klient może zmienić sposób rozliczenia opcji waniliowej i opcji barierowej zgłaszając telefonicznie dealerowi dyspozycję zmiany, nie później niż do godziny 10:00 w dniu wygaśnięcia opcji,
  7/  w przypadku barierowych opcji walutowych, zdefiniowanych w Regulaminie opcji walutowych, źródłem informacji o osiągnięciu przez kurs rynkowy spot poziomu kursu bariery są transakcje zawarte na rynku międzybankowym dostępnym dla PKO Banku Polskiego SA na platformie transakcyjnej Thomson Reuters Matching. Dla par walutowych nie kwotowanych bezpośrednio na tej platformie stosuje się kursy krzyżowe wyliczane na podstawie dostępnych na tej platformie kwotowań.
 • w zakresie opcji na stopę procentową:
  1/ Bank przeprowadza transakcje opcji na stopę procentowa dla następujących walut: PLN, EUR, USD, CHF,
  2/ minimalna kwota transakcji wynosi 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty w walucie wymienionej w pkt 1 przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym, obowiązujących dla natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych.
  3/ transakcje opcji na stopę procentową mogą być przeprowadzane w innych walutach niż określone w pkt 1 oraz minimalna kwota transakcji, o której mowa w pkt 2, może być niższa - jeżeli Strony tak postanowią ustalając warunki transakcji,
  4/ Klient zobowiązany jest do posiadania na rachunku bankowym wymaganej ilości środków pieniężnych do rozliczenia premii, nie później niż do godziny 17:00 w dniu płatności premii,
 • w zakresie transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych:
  1/ przedmiotem jednorazowej transakcji na rynku finansowym są dłużne papiery wartościowe o minimalnej wartości nominalnej 5.000.000 PLN albo równowartości tej kwoty, przeliczonej przez dealera według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych,
  2/ Bank ma prawo uzgodnić warunki transakcji warunkowej o niższej wartości nominalnej niż wskazana w pkt 1 lit. b,
  3/ cena za jednostkę ustalana w warunkach transakcji może być wyrażona wyłączenie w walucie, w jakiej denominowany jest papier wartościowy.
 • w zakresie transakcji na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
  1/ Bank przeprowadza transakcje dla następujących walut: EUR,
  2/ Minimalny nominał transakcji wynosi 1 EUA,
  3/ Bank określa następujące godziny graniczne w zakresie transakcji rozliczanych poprzez Transfer Uprawnień:
    a/ dla zakończenia Transferu Uprawnień przez Sprzedającego - 16:00 w Dacie Dostawy,
    b/ dla odroczonej Daty Dostawy - 15:00 następnego dnia roboczego następującego po Dacie Dostawy,
    c/ dla odroczonej Daty Płatności - 16.00 następnego dnia roboczego następującego po Dacie Płatności,
  4/  Bank przeprowadza transakcje rozliczane pieniężnie w odniesieniu do ceny referencyjnej wskazanej poniżej:
  Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło cenyCzas publikacji
  ICE EUA Daily Futures Contract17.00 GMT
 • w zakresie zabezpieczenia transakcji pochodnych:
  1/ w przypadku zawarcia transakcji pochodnej, Klient zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie w formie depozytu gwarancyjnego do godziny 17:00 w dniu zawarcia transakcji,
  2/ Klient zobowiązany jest do ustanowienia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia, nie później niż do godziny 15:00 w następnym dniu roboczym, licząc od dnia powiadomienia przez Bank,
 • w zakresie rozliczania transakcji skarbowych:
  1/ Klient zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku środków pieniężnych wystarczających do dokonania rozliczenia transakcji oraz do wykonania innych zobowiązań wobec PKO Banku Polskiego SA w dniu ich wymagalności, nie później niż do godziny 17:00 w dniu rozliczenia, z zastrzeżeniem pkt. 14) dotyczącego zakresu negocjowanych natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych,
  2/ Klient może złożyć dyspozycję rozliczenia netto transakcji najpóźniej do godziny 17:00 w dniu ich rozliczenia,
  3/ w przypadku braku środków do rozliczenia transakcji skarbowej po godzinie 17:00, z wyłączeniem lokaty dwuwalutowej oraz transakcji zawartej na rynku dłużnych papierów wartościowych, PKO Bank Polski SA podejmie próbę rozliczenia netto wszystkich wzajemnie wymagalnych zobowiązań Stron w danym dniu wynikających z zawartych transakcji skarbowych, bez dyspozycji Klienta,
  4/ w przypadku Klientów niebędących konsumentami odroczone (rollover) rozliczenie transakcji natychmiastowej, transakcji terminowej oraz wymiany początkowej FX swap albo/i wymiany końcowej FX swap, wykonywane z zastosowaniem kursu walutowego, po którym zawarta została transakcja zamykana, może być wykonane jednorazowo na termin nie dłuższy niż 3 miesiące.
 • W zakresie opłat z tytułu kodu LEI
  1/ Bank pobiera od Klienta opłatę, po upływie 12 miesięcy od momentu zaistnienia zdarzenia wymagającego jej wniesienia na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (zwanego dalej „KDPW”) z zastrzeżeniem pkt 2 i 5,
  2/ Bank nie pobierze od Klienta opłaty, o której mowa w pkt 1, o ile w ww. okresie zostanie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków w zakresie zawartych z Bankiem transakcji skarbowych z uwzględnieniem pkt 3 i 4:
    a/ nominał negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut oraz opcji walutowych będzie nie mniejszy niż:
       - 1 000 000 EUR (lub równowartość w innych walutach) dla klientów z segmentu korporacyjnego,
       - 100 000 EUR (lub równowartość w innych walutach) dla pozostałych klientów,
    b/ Klient posiada przynajmniej jedną czynną transakcję IRS, CIRS, opcji na stopę procentową, swapa towarowego lub opcji towarowej,
  3/ Klient uzyskuje prawo do zwolnienia z opłat jeżeli transakcje skarbowe, o których mowa w ust. 2 zostaną zawarte od dnia udzielenia przez Klienta na rzecz Banku Pełnomocnictwa o wystąpienia do KDPW z wnioskiem o nadanie Klientowi kodu LEI,
  4/ Do wyliczenia nominału, o którym mowa w pkt  2, Bank nie uwzględnia transakcji zamykających oraz transakcji zawartych w celu przyspieszonego lub odroczenia rozliczenia transakcji terminowej,
  5/ Bank ma prawo pobrać opłatę, w dniu wygaśnięcia Umowy ramowej, w przypadku gdy okres jej obowiązywania upływa przed terminem, o którym mowa w ust. 1, o ile Strony nie postanowią inaczej,
  6/ Bank nie wystąpi o utrzymanie kodu LEI na kolejny okres po upływie 12 miesięcy od rozliczenia ostatniej czynnej transakcji zawartej z Bankiem, dla której na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymagany jest kod LEI.