2014-07-02

PKO Bank Polski S.A. informuje, że 2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora dóbr luksusowych II kursy zamknięcia akcji wchodzących w skład koszyka, z dnia referencyjnego tj. 1 lipca 2014 r. i 30 czerwca 2014 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora dóbr luksusowych II, kształtowały się następująco:

 • 1 602,00 JPY - dla Nikon Corp.
 • 68,40 EUR - dla Daimler AG.
 • 1 866,00 GBP - dla Diageo plc.
 • 74,26 USD - dla Estée Lauder Cos .Inc.
 • 88,65 USD - dla Michael Kors Holdings Ltd.
 • 77,55 USD - dla Nike Inc.
 • 87,70 EUR  – dla Pernod Ricard SA.
 • 100,25 USD – dla Tiffany & Co.

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

W celu wyliczenia odsetek za okres inwestycji Bank ustali jednostkowe stopy zwrotu na akcjach każdej ze spółek znajdujących się w koszyku, w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji. Następnie ustalone przez Bank, jednostkowe stopy zwrotu, których wartość była:

 1. wyższa lub równa wartości 17,5%, zostaną zastąpione wartością graniczną w wysokości 17,5%
 2. niższa niż wartość 17,5%, zostaną uwzględnione w ich nominalnych wysokościach.

Należna wypłata w przypadku dotrzymania okresu umownego będzie uzależniona od wyrażonej procentowo średniej arytmetycznej wartości określonych powyżej w pkt. 1. i 2. Jeżeli średnia ta wyniesie:

 1. powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji oraz odsetkami za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ww. średniej i kwoty lokaty,
 2. 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji (bez odsetek za okres inwestycji).

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.