2014-07-03

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora transportowego kursy zamknięcia akcji wchodzących w skład koszyka, z dnia referencyjnego tj. 1 lipca 2014 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 3-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora transportowego, kształtowały się następująco:

  • 13 650,00 DKK - dla AP Moeller - Maersk A/S.
  • 47,945 EUR - dla Airbus Group NV.
  • 63,53 USD - dla CH Robinson Worldwide Inc.
  • 40,31 USD – dla Delta Air Lines Inc.
  • 152,38 USD - dla FedEx Corp.
  • 28,55 USD - dla Hertz Global Holdings Inc.
  • 6,961 EUR  – dla Ryanair Holdings PLC.
  • 100,10 USD – dla Union Pacific Corp.

Bariera została ustalona na poziomie 74%.

Wartość ta stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

W celu wyliczenia odsetek za okres inwestycji Bank ustali dzienne kursy zamknięcia dla akcji każdej ze spółek znajdujących się w koszyku, w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji a dniem końcowej obserwacji. Dla akcji, w przypadku których wyrażona procentowo zmiana kursu była w którymkolwiek dniu, w odniesieniu do kursu zamknięcia z dnia początkowej obserwacji, wyższa lub równa wartości bariery, której wartość została ustalona na 74% – w dalszych obliczeniach przyjęty zostanie wskaźnik w wysokości 6%. Dla pozostałych akcji, w dalszych obliczeniach zostanie uwzględniona wartość procentowa wzrostu lub spadku kursu zamknięcia, w dniu końcowej obserwacji w odniesieniu do analogicznego kursu z dnia początkowej obserwacji.

Należna wypłata w przypadku dotrzymania okresu umownego będzie uzależniona od wyrażonej procentowo średniej arytmetycznej wartości określonych powyżej. Jeżeli średnia ta wyniesie:

  • powyżej 0% – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji oraz odsetki za okres inwestycji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ww. średniej i kwoty lokaty,
  • 0% lub poniżej – Posiadacz lokaty otrzyma zwrot wpłaconego kapitału wraz z odsetkami za okres subskrypcji (bez odsetek za okres inwestycji).

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.