2009-07-02

Uprzejmie informujemy, że od 21 września 2009 r. papiery wartościowe, na potrzeby kredytu "Inwestor", będą kwalifikowane przez Dom Maklerski PKO BP do IV (a nie jak obecnie III) grup kredytowych, wg nowych zasad. I. Warunki ustalania wartości aktywów na rachunku inwestycyjnym oraz dokonywania wyceny kredytowej 1. Wartość aktywów na rachunku inwestycyjnym jest ustalana według następujących zasad: 1) papiery wartościowe notowane na rynku zorganizowanym – kurs odniesienia na bieżącą sesję, 2) papiery wartościowe wprowadzane do zorganizowanego obrotu, lecz dotychczas nienotowane na rynku zorganizowanym – cena emisyjna lub cena sprzedaży, 3) obligacje Skarbu Państwa notowane na rynku zorganizowanym – kurs odniesienia na bieżącą sesję powiększony o wartość odsetek, 4) obligacje Skarbu Państwa dotychczas nienotowane na rynku zorganizowanym – cena emisyjna, 5) prawa poboru oraz prawa pochodne – nie uwzględnia się. 2. Wycena kredytowa papierów wartościowych zakwalifikowanych do poszczególnych grup kredytowych zgodna jest z zasadami określonymi w pkt.1 oraz oparta jest na wskaźniku, który określa się według następujących zasad: 1) Grupa I – wskaźnik 1 2) Grupa II – wskaźnik 0,9 3) Grupa III – wskaźnik 0,75 4) Grupa IV - wskaźnik 0,65 5) Niekredytowe papiery wartościowe – wskaźnik 0 II. Ogólne warunki dokonywania przez DM klasyfikacji papierów wartościowych do poszczególnych grup kredytowych 3. DM PKO BP dokonuje klasyfikacji papierów wartościowych do poszczególnych grup kredytowych w oparciu o rankingi spółek publikowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następujący sposób: 1) Grupa I – akcje i PDA z indeksu WIG20 oraz obligacje Skarbu Państwa, 2) Grupa II – akcje i PDA z indeksu mWIG40, 3) Grupa III – akcje i PDA z indeksu sWIG80, 4) Grupa IV – akcje i PDA niezakwalifikowane do ww. indeksów GPW, nieuznane za papiery niekredytowe, certyfikaty inwestycyjne i produkty strukturyzowane dopuszczone do obrotu na GPW oraz inne papiery wartościowe, które uzyskały pozytywną opinię DM PKO BP, dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym. 4. Instrumenty finansowe, nieuwzględnione w grupach ryzyka, o których mowa w pkt. 3, są przyjmowane do wyceny wartości aktywów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu z wartością zerową. Do niekredytowych papierów wartościowych zalicza się instrumenty: 1) notowane na rynku głównym oznaczone w sposób specjalny przez GPW, 2) znajdujące się w obrocie na GPW w systemie notowań z dwukrotnym określaniem kursu, 3) notowane na rynku głównym, zakwalifikowane do „listy alertów” lub znajdujące się w strefie niskiej płynność określanej przez GPW, 4) papiery wartościowe notowane na CTO, 5) papiery wartościowe notowane na NewConnect, 6) prawa poboru. 5. DM PKO BP może dokonać kwalifikacji danego papieru wartościowego do grupy ryzyka w oparciu o inne kryteria niż określone w pkt. 2, 3 i 4 oraz zmiany kwalifikacji papierów wartościowych, w czasie obowiązywania umowy kredytu. 6. DM PKO BP może dokonać zmiany kwalifikacji papierów wartościowych do niższej grupy kredytowej w czasie obowiązywania umowy kredytu, w szczególności w przypadku podania przez Emitenta istotnych informacji, mających w ocenie DM, wpływ na płynność i bezpieczeństwo obrotu. III. Dodatkowe zasady dotyczące kwalifikacji przez DM PKO BP papierów wartościowych do grup kredytowych 7. PDA spółki notowanej kwalifikowane są do tej samej grupy kredytowej, w której znajdują się akcje już notowane. 8. Papiery wartościowe nowych Emitentów wprowadzane do obrotu na GPW do czasu ich ewentualnej kwalifikacji do indeksów GPW kwalifikowane są do IV grupy kredytowej. 9. Wpisanie papierów wartościowych nowych Emitentów wprowadzanych do obrotu na GPW do wyższej niż IV grupa kredytowa następuje na podstawie pozytywnej opinii Wydziału Badań Inwestycyjnych DM, przy czym papier wartościowy może pozostawać w wyższej grupie kredytowej do czasu kwartalnej weryfikacji indeksów dokonywanej przez GPW. 10. Na podstawie pozytywnej opinii Wydziału Badań Inwestycyjnych DM może nastąpić wpisanie do najwyżej IV grupy kredytowej instrumentów finansowych notowanych na rynku pozagiełdowym lub w alternatywnym systemie obrotu. IV. Wykaz papierów wartościowych ogłaszany jest w komunikatach DM oraz dostępny jest w oddziałach PKO BP SA, Punktach Obsługi Klientów DM PKO BP oraz na stronach internetowych DM PKO BP. V. Postanowienia mają zastosowanie od dnia 21 września 2009 r.