2013-05-17

Uprzejmie informujemy, że PKO Bank Polski SA wprowadza zmiany w  Taryfie prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej – dla osób fizycznych. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r., natomiast zmiany w części III Taryfy Kredyty, dział II Kredyty mieszkaniowe, kredyt konsolidacyjny i pożyczka hipoteczna z dniem 15 sierpnia 2013 roku.

Modyfikacje dotyczą niektórych opłat i prowizji pobieranych za czynności związane z funkcjonowaniem w Banku wybranych produktów oferowanych Klientom Indywidualnym.

Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej – dla osób fizycznych jest związana ze zwiększeniem kosztów obsługi usług świadczonych przez PKO oraz wprowadzeniem nowych usług rozszerzających zakres korzystania z produktów bankowych.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na niskie zainteresowanie korzystaniem z terminali samoobsługowych, PKO Bank Polski wycofuje je z oddziałów Banku. Zachęcamy Państwa do korzystania z innych sposobów dostępu do rachunków, w tym serwisu internetowego iPKO oraz najnowszego rozwiązania technologicznego – systemu płatności mobilnych IKO.

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian wprowadzonych w Taryfie prowizji i opłat bankowych, mają Państwo możliwość:

  • złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian do dnia 31 lipca 2013 r., co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty kredytowej w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat,

albo

  • wypowiedzenia umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty kredytowej do dnia 31 lipca 2013 r., co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, również bez ponoszenia opłat,

albo

  • złożenia na piśmie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu/pożyczki w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu otrzymania korespondencji z Banku. Umowa rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia określonego w umowie kredytu/pożyczki.

Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionych oświadczeń/dyspozycji przez Państwa oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie prowizji i opłat.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt:

  • z naszymi pracownikami we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego,
  • pod numerem infolinii 801 302 302 i +48 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Dodatkowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian oraz wykaz oddziałów PKO Banku Polskiego wraz z ich adresami są dostępne na stronie internetowej www.pkobp.pl.

Szczegóły zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych znajdują się w załącznikach do niniejszego Komunikatu, oraz w Katalogu Informacyjnym Banku dostępnym w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl.

 

 

Podstawa:
Uchwała Zarządu Banku 248/E/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 381/E/2007 w sprawie wprowadzenia Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla klientów rynku detalicznego,