2011-09-28

Uprzejmie informuję, że od 1 października 2011 r. ulega zmianie oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe - niekomercyjne - z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa, dla których stopa procentowa jest równa stopie referencyjnej określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez NBP, powiększonej o 1 punkt procentowy. Kredyty na cele mieszkaniowe - niekomercyjne - z przejściowym wykupem odsetek przez budżet państwa:

  • hipoteczne - 5,50%
  • udzielone na podstawie umów zawartych do dnia 31 maja 1992r. i udzielone spółdzielniom mieszkaniowym w okresie od dnia 1 czerwca 1992r. do dnia 31 grudnia 1994r. na warunkach określonych w § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1994r. w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu (Dz. U. Nr 61, poz. 256 i Nr 139, poz. 750) oraz udzielonych do dnia 31 marca 1996r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996r. (Dz. U. Nr 27, poz. 121) – przeniesione do spłaty długoterminowej - 5,50%.

Podstawa: uchwała nr 383/E/2007 Zarządu PKO BP SA z dnia 21 sierpnia 2007 r. (z późn. zm.).