2009-06-25

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją RPP o obniżeniu stóp procentowych od 25 czerwca 2009 r. zmienia się oprocentowanie udzielanych w PKO Banku Polskim:

  • kredytów preferencyjnych w złotych, dla których stopa procentowa oparta jest na stopie redyskontowej weksli oraz wysokości stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez NBP,
  • kredytów przeterminowanych,
  • sald debetowych na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych niespłaconych w terminie lub przekraczających dozwoloną umownie wysokość,
  • niedopuszczalnych sald debetowych w rachunkach bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) i niespłaconych w terminie dopuszczalnych sald debetowych,
  • przeterminowanego kredytu Inteligo (odsetek karnych), dla których stopa procentowa jest oparta na stopie kredytu lombardowego NBP.