2012-05-10

Uprzejmie informuję, że od 10 maja 2012 r. ulega zmianie:

  • oprocentowanie kredytów preferencyjnych w złotych udzielanych w PKO Banku Polskim, dla których stopa procentowa oparta jest na stopie redyskontowej weksli oraz wysokości stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez NBP,
  • oprocentowanie kredytów przeterminowanych, sald debetowych na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych nie spłaconych w terminie lub przekraczających dozwoloną umownie wysokość, niedopuszczalnych sald debetowych w rachunkach bieżących, bieżących BIZNES PARTNER (oraz w otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) i niespłacone w terminie dopuszczalne salda debetowe oraz wysokość odsetek od przeterminowanego kredytu Inteligo (odsetek karnych), dla których stopa procentowa jest oparta na stopie kredytu lombardowego NBP.