2009-03-06

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2009 roku zmienia się Taryfa prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim. Modyfikacje dotyczą niektórych prowizji pobieranych za czynności związane z funkcjonowaniem w Banku wybranych produktów oferowanych:

  • Klientom indywidualnym,
  • Klientom rynku mieszkaniowego,
  • Klientom bankowości hipotecznej,
  • Klientom - małym i średnim przedsiębiorcom

Wprowadzane obecnie zmiany mają na celu dostosowanie stawek opłat do kosztów związanych ze świadczeniem przez Bank określonych usług. Jednocześnie do wybranych produktów bankowych, z których Państwo korzystają, włączone zostaną atrakcyjne ubezpieczenia *. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na dokonane w Taryfie zmiany, prosimy o osobiste złożenie pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wymienionych wyżej zmian stawek w oddziale prowadzącym Państwa rachunek. Złożenie oświadczenia oznaczać będzie wypowiedzenie przez Państwa umowy lub umów zawartych z Bankiem dla określonego produktu, a w konsekwencji rozwiązanie tych umów z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie/regulaminie. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt:

  • z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach PKO Banku Polskiego,
  • pod numerem infolinii 0 801 302 302 (opłata jak za połączenie lokalne) lub + 48 (81) 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Zapraszamy do zapoznania się z wyciągami z Taryfy prowizji i opłat bankowych, która obowiązywać będzie od dnia 1 maja 2009r. Podstawa: Uchwała Zarządu Banku nr 49/E/2009 z dnia 2 marca 2009 r. *Dotyczy wybranych produktów bankowych oferowanych na terytorium Polski.