2011-05-02

Uprzejmie informujemy że od 18 lipca 2011 roku zmienia się Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla Klientów Rynku Mieszkaniowego, do których zalicza się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości działających na zlecenie wspólnot mieszkaniowych. Zmiany dotyczą opłat pobieranych za wyciągi bankowe odbierane w oddziale lub za pośrednictwem poczty. Jednocześnie przypominamy, że Bank nie pobiera żadnych opłat za pierwszy wyciąg w danym miesiącu, jak również za wszystkie wyciągi przekazywane klientom elektronicznie w formacie PDF. Wyciągi elektroniczne to oszczędność Państwa czasu i pieniędzy. Wyciągi takie mogą Państwo otrzymywać przy wykorzystaniu systemu MultiCash i PKO Biznes lub poczty elektronicznej. Wyciągi elektroniczne spełniają wszystkie wymogi, wynikające z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczące wyciągów bankowych. Jeżeli nie zaakceptują Państwo wprowadzanej w Taryfie zmiany, prosimy o przesłanie lub osobiste złożenie pisemnego oświadczenia o braku ich akceptacji w oddziale prowadzącym Państwa rachunek. Złożenie oświadczenia oznaczać będzie wypowiedzenie przez Państwa umowy rachunku bieżącego, a w konsekwencji jej rozwiązanie z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie/regulaminie. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z oddziałem prowadzącym Państwa rachunek. Zapraszamy do zapoznania się z wyciągami z Taryfy prowizji i opłat bankowych, która obowiązywać będzie od dnia 18 lipca 2011 r. Podstawa: Uchwała Zarządu Banku nr 134/E/2011 z dnia 29 marca 2011 r.