2014-10-09

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) wprowadziła zmiany m.in. w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 18 października 2014 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od ich wejścia w życie, całkowitym zwolnieniem podatkowym są objęte wyłącznie odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych założonych do dnia 23 października 1990 r. włącznie (tj. na książeczkach mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej). Równocześnie, w przypadku książeczek mieszkaniowych założonych po dniu 1 stycznia 2015 r. przychody z tytułu odsetek od wkładów zgromadzonych na tych książeczkach nie będą korzystały ze zwolnienia podatkowego.

Natomiast w przypadku książeczek mieszkaniowych założonych po dniu 23 października 1990 r. a przed dniem 1 stycznia 2015 r., część albo całość przychodów z tytułu odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach może nie skorzystać ze zwolnienia podatkowego, w przypadku braku spełnienia warunków określonych w ustawie i zostać objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który zostanie obliczony i pobrany przez PKO Bank Polski SA według przepisów obowiązujących w dniu wypłaty odsetek lub ich postawienia do dyspozycji Posiadacza książeczki.

Przepisy dotyczące warunków zwolnienia podatkowego, zawarte w art. 15 powołanej ustawy zmieniającej, stanowią, co następuje:

1. Zwolnione są od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763).

2. Zwolnione są od podatku dochodowego odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych innych niż wymienione w ust. 1, które zostały założone przed dniem wejścia w życie przepisów, z tym, że:

1)       jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 r. książeczka mieszkaniowa została zmieniona lub odnowiona, zwolnienie stosuje się do dnia 31 grudnia 2014 r., a zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych określa się od tej części odsetek, jaka przypada na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. proporcjonalnie do całego okresu, na jaki została założona ta książeczka;

2)       jeżeli po dniu 31 grudnia 2014 r. książeczka mieszkaniowa została zmieniona lub odnowiona, zwolnienia nie stosuje się do odsetek przypadających za okres od dnia zmiany lub odnowienia tej książeczki, a zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych określa się od tej części odsetek, jaka przypada na okres po zmianie lub odnowieniu tej książeczki proporcjonalnie do całego okresu, na jaki została założona ta książeczka.

3. Do dnia 31 grudnia 2014 r. zwalnia się od podatku dochodowego odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych innych niż wymienione w ust. 1, które zostały założone od dnia wejścia w życie przepisów, do dnia 31 grudnia 2014 r., a zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych określa się od tej części odsetek, jaka przypada na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. proporcjonalnie do całego okresu, na jaki została założona książeczka mieszkaniowa.

 

Podstawa:
Art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328).