2015-08-27
  1.  Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz. U. z  2014 r., poz. 945), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, w toku którego zostało uprawdopodobnione, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosuje praktykę polegającą na podawaniu w przykładowej symulacji rat pożyczki z ubezpieczeniem w ulotce reklamowej „Mini ratka w mgnieniu oka na wyciąg z konta” informacji o „kwocie pożyczki”, która poza kwotą pożyczki przekazywaną kredytobiorcy do swobodnego dysponowania uwzględnia kredytowane koszty pożyczki, co może wprowadzać konsumentów w błąd co do kwoty, którą w związku z zawarciem umowy będą mogli swobodnie dysponować, co mogło stanowić nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów oraz po złożeniu w toku postępowania zobowiązania przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie do zaniechania naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez:
    1) usunięcie zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK ulotek reklamowych „Mini ratka w mgnieniu oka na wyciąg z konta” zawierających w przykładowej symulacji rat pożyczki z ubezpieczeniem informację o „kwocie pożyczki”, która poza kwotą pożyczki przekazywaną kredytobiorcy do swobodnego dysponowania uwzględnia kredytowane koszty pożyczki, ze wszystkich oddziałów i placówek Banku celem eliminacji ich z obrotu z konsumentami w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK, która zostanie wydana w sprawie,
    2) opublikowanie na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl sentencji decyzji Prezesa UOKiK, w terminie 7dni od uprawomocnienia się decyzji, o której mowa powyżej oraz utrzymywania jej na przedmiotowej stronie internetowej przez okres 1 miesiąca od daty jej zamieszczenia,

    Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie obowiązek wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt 1) w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK a zobowiązania, o którym mowa w pkt 2) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji Prezesa UOKiK.

  2. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 945), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie obowiązek przekazania do dnia 1 października 2015 r. informacji o stopniu realizacji zobowiązania nałożonego w punkcie I ppkt 1) i 2) sentencji decyzji, w tym do przesłania zrzutów ekranu z pierwszego i ostatniego dnia utrzymywania sentencji decyzji na stronie Banku.