2009-10-16

Czwartek 15 października 2009 r. był ostatnim dniem obrotu prawami poboru akcji PKO BP na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Również w czwartek Skarb Państwa (największy akcjonariusz Banku), zgodnie z zapowiedziami sprzedał posiadane prawa poboru (ponad 512,4 mln szt.). Kupującym był Bank Gospodarstwa Krajowego – państwowa instytucja finansowa. Po objęciu przez BGK akcji nowej emisji w ramach wykonania prawa poboru, Skarb Państwa utrzyma swój dotychczasowy udział w kapitale zakładowym PKO Banku Polskiego i będzie kontrolował (bezpośrednio i pośrednio) 51,24% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Do wtorku 20 października 2009 r. posiadacze praw poboru mogą zapisywać się na akcje nowej emisji. Cztery prawa poboru pozwalają zapisać się na jedną akcję nowej emisji, po cenie 20,50 zł. Poza zapisami na akcje w ramach wykonania prawa poboru osoby, które były 6 października br. akcjonariuszami PKO BP mogą składać tzw. zapisy dodatkowe (na dowolną liczbę oferowanych akcji). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, zostaną przydzielone inwestorom uczestniczącym w zapisach dodatkowych. W momencie zakończenia zapisów na akcje, niewykorzystane prawa poboru wygasają. Przydział akcji oferowanych planowany jest do 29 października 2009 r.Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”). W dniu 28 września 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkobp.pl), na stronie GPW (www.gpw.pl) oraz na stronie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl), jak również w siedzibie Banku, w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Prawa poboru oraz akcje nowej emisji PKO Banku Polskiego nie zostały i nie zostaną zarejestrowane stosownie do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki z wyłączeniem przypadków objętych wyjątkami od obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji, które nie podlegają obowiązkom rejestracyjnym wynikającym z tej Ustawy.