2010-11-02

PKO Bank Polski oraz Grupa Kapitałowa wypracowały bardzo dobre wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym. Osiągnięte po III kwartale 2010 roku zyski netto to odpowiednio 2 469 mln zł i 2 349 mln zł. Są one wyższe o 33,3% oraz o 31,3% od uzyskanych przed rokiem.
W III kwartale 2010 roku poprawiła się sytuacja sektora bankowego w Polsce, jednak nadal pozostała pod negatywnym wpływem utrzymującego się wysokiego ryzyka kredytowego. Sytuację na rynku depozytowo-kredytowym kształtowało ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych, ograniczenie aktywności w zakresie udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla przedsiębiorstw oraz wyższy przyrost depozytów osób prywatnych. – W tym okresie PKO Bank Polski SA kontynuował działania zmierzające do utrzymania silnej bazy depozytowej i kapitałowej. Stanowią one podstawę stabilnego rozwoju działalności biznesowej, przy równoczesnym utrzymaniu priorytetów w zakresie efektywności działania i skutecznej kontroli kosztów – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.
Grupa Kapitałowa
W III kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego, dysponując najwyższymi aktywami w polskim sektorze bankowym, osiągnęła doskonałe wyniki finansowe oraz znakomity wskaźnik kosztów do dochodów przy utrzymaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka. Jednocześnie utrzymano silną pozycję rynkową oraz wysoką rentowność kapitałów i aktywów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku nastąpił wzrost współczynnika wypłacalności dzięki zwiększeniu bazy kapitałowej oraz wzrost całkowitego wymogu kapitałowego.
W tym okresie Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk netto w wysokości 2 349 mln zł, znacząco wyższy niż przed rokiem (wzrost o 31,3% r/r). Dzięki zwiększeniu wyników odsetkowego i prowizyjnego odpowiednio o 31,7% r/r i 24,1% r/r wypracowano wynik na działalności biznesowej na poziomie 7 545 mln zł (wzrost o 15,4% r/r).
Nastąpiła istotna poprawa relacji kosztów do dochodów. Wskaźnik C/I osiągnął poziom 41,0% i był o 6,5 p.p. lepszy niż przed rokiem. W III kwartale 2010 roku kontynuowano restrukturyzację kosztów. W efekcie odnotowano obniżenie ogólnych kosztów administracyjnych (spadek o 0,4% r/r) głównie z powodu redukcji wydatków rzeczowych i pozostałych o 8,1% r/r, przy wzroście skali działania Grupy.
Na koniec września 2010 roku aktywa Grupy PKO Banku Polskiego wynosiły najwięcej w sektorze – 166,9 mld zł (wzrost o 13,8% r/r). Relacja kredyty netto/depozyty w tym okresie kształtowała się na poziomie 96,3%, co oznacza wzrost o 1,4 p.p. w porównaniu do stanu sprzed roku w efekcie wyższego wzrostu kredytów netto niż depozytów (odpowiednio o 13,3% i 11,7% r/r).
12 października 2010 PKO Bank Polski, poprzez spółkę zależną PKO Finance AB, wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln EUR. Była to pierwsza taka emisja w historii, a jej sukces dowodzi, że Bank jest zdolny do efektywnego korzystania z rynków kapitałowych, także w segmencie finansowania długiem, co pozwala na dywersyfikację źródeł finansowania działalności Banku.
Po III kwartale 2010 roku utrzymano wysokie wskaźniki netto ROE i ROA. Pierwszy na poziomie 14,1%, drugi 1,8%. Na wynik ROE wpłynęło zatrzymanie w kapitałach własnych niepodzielonego zysku za 2009 rok na skutek decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o warunkowej wypłacie dywidendy.
Współczynnik wypłacalności w tym okresie wyniósł 12,8% dla Grupy i w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2009 roku był większy o 1,9 p.p.
Zysk netto PKO Banku Polskiego uzyskany w III kwartale 2010 roku był o 617 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2009 roku. Wynik na działalności biznesowej wyniósł 7 276 mln zł i był wyższy o 1 106 mln zł, tj. o 17,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na co głównie wpłynął wynik z tytułu odsetek w wysokości 4 695 mln zł (wzrost o 1 220 mln zł, czyli 35,1% r/r) oraz wynik z prowizji i opłat w wysokości 2 178 mln zł (wzrost o 480 mln zł, czyli 28,3% r/r).
Jednocześnie, dzięki działaniom restrukturyzacyjnym rozpoczętym w 2009 roku oraz dyscyplinie budżetowej nastąpiło obniżenie ogólnych kosztów administracyjnych (spadek o 1% r/r), głównie w efekcie znaczącego spadku kosztów rzeczowych i pozostałych (spadek o 9,6% r/r). Wpływ miały na to niższe wydatki głównie na promocję i reklamę, informatykę, telekomunikację oraz usługi pocztowe i kurierskie.
W związku z jednoczesnym wzrostem dochodów o 17,9% wskaźnik C/I spadł o 7,5 p.p. r/r do poziomu 39,0% dla Banku.
Wskaźnik ROE netto wyniósł w III kwartale 2010 roku 15,2%, a ROA 2,0%. Współczynnik wypłacalności w tym samym okresie osiągnął poziom 12,3% i w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2009 roku wzrósł o 1,9 p.p.
Suma aktywów PKO Banku Polskiego na dzień 30 września 2010 roku wyniosła 164,2 mld zł i była o 14,4% wyższa w porównaniu do stanu na koniec września 2009 roku.
W III kwartale 2010 roku nastąpił wzrost portfela kredytów (wg danych zarządczych Banku) o 16,2 mld zł r/r dzięki aktywizacji działalności sprzedażowej. Wolumen kredytów bankowości hipotecznej, stanowiących 43% całego portfela kredytowego, zwiększył się o 21% r/r. Drugi co do wielkości portfel kredytów korporacyjnych (23% udziału w portfelu) zwiększył się o 7% r/r. Kredyty bankowości detalicznej i prywatnej, stanowiące 18% ogółu kredytów, wzrosły o 12% r/r. Natomiast wolumeny kredytowe MSP wzrosły w skali roku o 22%.
Jednocześnie odnotowano depozyty klientowskie (wg danych zarządczych Banku) o 13,7 mld zł wyższe niż przed rokiem. Depozyty bankowości detalicznej i prywatnej, stanowiące 68% bazy depozytowej, odnotowały wzrost wolumenu o 9% r/r. Nastąpił wzrost wolumenu depozytów korporacyjnych o 24% r/r i depozytów klienta rynku mieszkaniowego o 22% r/r. Depozyty MSP były o 0,4% wyższe niż rok wcześniej.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego pod względem wyników finansowych. Po 3. kwartale 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 2,5 mld zł. Z 28-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów, oferując oprócz tradycyjnych hipotek komercyjnych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest wielokrotnie nagradzany w wielu prestiżowych rankingach. Według doradców finansowych Open Finance zajął 1. miejsce w ocenie jakościowej kredytów w złotych i w euro. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez porównywarkę finansową Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, a także zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu Top Marka według magazynu „Press”. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym – specjaliści z magazynu „The Banker" wycenili jej wartość na miliard dolarów.