2017-12-13

informujemy, że od 3 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać:

 1. Przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 oraz powiązanych z nimi aktów delegowanych i aktów implementujących te przepisy do ustawodawstwa krajowego, powszechnie określane jako Regulacja „MIFID II”.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, powszechnie znane jako „PRIIP”.

W związku z tym, zmianie ulegną niektóre postawienia poniższych regulaminów:

 • Regulaminu ogólnych warunków współpracy z Klientami na rynku finansowym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 • Regulaminu negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
 • Regulaminu zawierania transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną,
 • Regulaminu lokaty inwestycyjnej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,

(zwanych dalej „regulaminami”).

Niniejsze pismo dotyczy zmian  związanych wyłącznie z produktami skarbowymi, które stanowią przedmiot Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym oraz Umowy ramowej o otwieranie i prowadzenie lokat inwestycyjnych (zwanych dalej „Umową ramową”).

Kluczowe zmiany jakie wystąpiły w wyżej wymienionych regulaminach:

 • nałożenie na PKO Bank Polski obowiązku udostępniania na żądanie Klienta rejestrów komunikacji dotyczącej zawartej transakcji,
 • nałożenie na PKO Bank Polski obowiązku przekazania dokumentów zawierających kluczowe informacje (tzw. KID) dla części produktów skarbowych objętych Umową ramową,
 • dodanie zapisów dotyczących świadczenia przez PKO Bank Polski usługi porady ogólnej,
 • wycofanie możliwości przyspieszonego lub odroczonego rozliczenia negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych oraz jej zamknięcia,
 • wycofanie możliwości zawierania transakcji prawami z weksla,
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących sprzedaży warunkowej dłużnych papierów wartościowych.

Wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania zapisów regulaminów do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany zakresu świadczonych usług związanych z zawieraniem transakcji skarbowych oraz konieczności dostosowania regulaminów do wymogów związanych z ochroną konsumentów.

Szczegółowa treść wprowadzonych zmian oraz regulaminy w nowym brzmieniu zostały dołączone do niniejszej korespondencji.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe zmiany, prosimy o poinformowanie o tym przypisanego Państwu Doradcy PKO Banku Polskiego w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej korespondencji w formie oświadczenia. Wypowiedzenie Umowy ramowej powinno nastąpić do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie powyższych zmian włącznie. Brak wypowiedzenia przez Państwa Umowy ramowej w terminie, będzie oznaczać, że akceptują Państwo zmiany regulaminów a co za tym idzie, będą one względem Państwa skuteczne od dnia ich wejścia w życie.

Jednocześnie informujemy o konieczności aktualizacji Ankiety ”Profil Inwestora”, złożenia „Oświadczenia dotyczącego sposobu przekazywania informacji” oraz dostarczenia do PKO Banku Polskiego aktualnego numeru LEI.

Brak wypełnionej Ankiety „Profil Inwestora” po 3 stycznia 2018 roku spowoduje odmowę zawarcia transakcji na rynku dłużnych papierów wartościowych, lokaty dwuwalutowej z inwestycją w opcję walutową, lokaty inwestycyjnej, FX Forward, FX Swap, opcji walutowej, CIRS, IRS, FRA, opcji na stopę procentową, swapa towarowego.

Ponadto prosimy o zgodę na przekazywanie informacji i dokumentów w formie elektronicznej zgodnie z treścią „Oświadczenia Klienta dotyczącego sposobu przekazywania informacji”. Brak zgody spowoduje konieczność doręczania dokumentów w wersji papierowej na ostatni odnotowany przez PKO Bank Polski adres korespondencyjny Państwa firmy lub osobiście za pokwitowaniem. W tym miejscu chcemy przypomnieć, że w związku z cykliczną aktualizacją oraz koniecznością przekazywania po 3 stycznia 2018 roku Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje (tzw. KID) dla większości produktów objętych zakresem tej umowy, rozmiar załączników przekazywanych w wersji papierowej może osiągać nawet kilkaset stron. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, umożliwiamy Państwu skorzystanie z elektronicznych form przekazywania informacji aby ułatwić Państwu dostęp do nich, usprawnić obieg dokumentów w Państwa przedsiębiorstwie oraz ich archiwizację. Jeżeli na dzień otrzymania listu dopełnili Państwo wszystkich tych obowiązków prosimy uznać powyższe za niebyłe.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do wizyty w najbliższej placówce lub kontaktu z przypisanym Państwu Doradcą PKO Banku Polskiego.

Powyższe Regulaminy w zmienionym brzmieniu znajdują się na stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce „Produkty skarbowe”.

Bardzo dziękujemy za korzystanie z naszych usług i życzymy dalszej owocnej współpracy z PKO Bankiem Polskim.