2017-07-12

informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegną niektóre postanowienia zawarte w następujących regulaminach:

  1. Regulamin negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
  2. Regulamin negocjowanej terminowej transakcji wymiany walut wymienialnych oraz negocjowanej transakcji FX Swap w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,
  3. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej,

zwanych dalej „Regulaminami” i stanowiących załączniki do zawartej z Panią/Panem Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym, zwanej dalej „Umową ramową”.

Zmianie ulegają w szczególności postanowienia dotyczące:

  1. możliwości składania Orderu za pośrednictwem kanału mobilnego,
  2. informacji o terminach monitorowania kursów wymiany walut w celu realizacji Orderu, które zostały przeniesione z Regulaminu do Komunikatu „Szczególne warunki współpracy z Klientami PKO Banku Polskiego SA w zakresie produktów skarbowych na rynku finansowym”, który znajduje się na stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce „Produkty skarbowe”,
  3. możliwości zawarcia przyspieszonego lub odroczonego rozliczenia (rollback lub rollover) transakcji natychmiastowej w formie bezgotówkowej za pośrednictwem iPKO dealer, z zastrzeżeniem, iż dokonanie przyspieszonego lub odroczonego rozliczenia do transakcji natychmiastowej dotyczącej rozliczenia innej operacji bankowej możliwe jest wyłącznie poprzez telefoniczne zawarcie transakcji z dealerem,
  4. możliwości zawierania serii transakcji terminowych rozliczanych również bez dostawy waluty,
  5. możliwości zawierania transakcji terminowej oraz transakcji FX Swap za pośrednictwem iPKO dealer na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  6. możliwości wykonania przyspieszenia lub odroczenia rozliczenia za pośrednictwem iPKO dealer z zastosowaniem kursu walutowego ustalonego przez PKO Bank Polski SA w oparciu o aktualną cenę na rynku finansowym, 
  7. wprowadzenie obowiązku rozliczania transakcji swapa towarowego w zakresie niektórych towarów wskazanych w Liście towarów poprzez zawarcie transakcji zamykającej.

W przypadku braku zgody na powyższe zmiany mają Państwo możliwość złożenia, do dnia 31 lipca 2017 r. włącznie, pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ramowej. W takim przypadku Umowa ramowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Brak wypowiedzenia Umowy ramowej we wskazanym terminie będzie oznaczać przyjęcie zmian Regulaminów oraz zmiany te będą skuteczne od dnia ich wejścia w życie. Transakcje skarbowe, zawarte przed dniem wejścia w życie powyższych zmian Regulaminów, są wykonywane na warunkach obowiązujących w dniu ich zawarcia.

Powyższe Regulaminy w zmienionym brzmieniu znajdują się na stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce „Produkty skarbowe”.

 

Bardzo dziękujemy za korzystanie z naszych usług i życzymy dalszej owocnej współpracy z PKO Bankiem Polskim SA.