2017-12-04

Informujemy, że w związku z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w dniu 29.12.2017 r., w przypadku systemu iPKO biznes:

  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET2) złożone w dniu 29.12.2017 r. do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta,
  • pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w dniu 29.12.2017 r. po godzinie 12.15 spowodują obciążenie rachunku w tym dniu, natomiast do rozliczeń międzybankowych zostaną przekazane najpóźniej w dniu 02.01.2018 r.

W dniu 22.12.2017 r. rozrachunki międzybankowe oraz system iPKO biznes będą funkcjonowały jak w każdy dzień roboczy, zaś w dniu 01.01.2018 r. od godziny 8.00 system iPKO biznes będzie niedostępny, a ponowne jego udostępnienie nastąpi w dniu 01.01.2018 r. najpóźniej o godzinie 12.00.

 

We wish to inform you that as a result of shorter hours of processing inter-bank settlements by the National Bank of Poland (NBP)/ the National Clearing House of Poland (KIR S.A.), on 29.12.2017, in case of the iPKO biznes system:

- high value transfers (SORBNET2) filed on 29.12.2017 by 1.45 p.m. shall be processed in a standard mode. The Bank does not guarantee processing of orders filed after this time; in particular, such orders may be returned to the client’s bank account;

- other payment orders in PLN to accounts maintained in other banks in Poland filed on 29.12.2017 after 12.15 p.m. shall result in debiting the account on this day; they shall be transferred to inter-bank settlements at the latest on 02.01.2018.

On 22.12.2017, inter-bank settlements and the iPKO biznes system shall function as on a standard working day, whereas on 01.01.2018 as of 8.00 a.m., the iPKO biznes system shall not be available; the system shall be made available again on 01.01.2018 at the latest at 12.00 p.m. (noon).