2006-11-27

17 listopada 2006 r. w siedzibie Centrali PKO BP SA odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Ocen krajowych eliminacji konkursu "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO". W skład komisji weszli przedstawiciele: Centrali, Regionalnych Oddziałów Detalicznych PKO BP SA, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego. Do konkursu przystąpiły 1 034 szkoły i drużyny harcerskie, a ukończyło go prawie 700 zespołów. W kategorii:

  • „A” – szkół liczących do 100 uczniów - wzięło udział 256 placówek,
  • „B” - szkół liczących od 100 do 500 uczniów - wzięły udział 335 placówki,
  • „C” - szkół liczących powyżej 500 uczniów - wzięło udział 106 placówek.

Do eliminacji szczebla krajowego zakwalifikowało się 66 szkół laureatów etapu regionalnego: 23 z kategorii A, 25 z kategorii B i 18 z kategorii C. W czasie trwania konkursu (od 15.IX.2005 r. do 17.IV.2006 r.) na książeczkach SKO zgromadzono 11 909 000 zł. Podstawą oceny startujących zespołów były zapisy w kronikach SKO, karty informacyjne i załączona dokumentacja (zdjęcia, rachunki, potwierdzenia). Dokonania szkół oceniano według następujących kryteriów:

  1. powszechność oszczędzania w szkole,
  2. średnia wysokość wkładów przypadająca na jednego członka SKO,
  3. formy działalność gospodarczej, skala i efektywność przedsięwzięć przynoszących dochody takich jak: zbiórka surowców wtórnych, sprzedaż wyrobów własnych, prowadzenie sklepików i bufetów, loterie fantowe i dyskoteki, prace przy żniwach, sadzeniu lasu, uprawa ogródków szkolnych, hodowla zwierząt itp.
  4. akcje na rzecz szkoły i środowiska,
  5. formy popularyzacji wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej,
  6. wielkość samodzielnie wypracowanych i udokumentowanych dochodów,
  7. wartość informacyjna i dokumentacja kroniki, a także pomysłowość prezentacji dokonań szkoły w kronice.

W oparciu o powyższe kryteria Centralna Komisja Ocen wyłoniła zwycięzców w skali kraju i przyznała w każdej z kategorii szkół jedno I miejsce, dwa II miejsca i trzy III miejsca, a w tym roku także nagrodę specjalną dla siedmiokrotnego zwycięzcy Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, ponadto nagrodziła szkoły i drużyny harcerskie wyróżnieniami, w kategorii: A – 7, B – 9, C – 6. Na etapie krajowym konkursu przyznano nagrody dla szkół i nauczycieli - opiekunów SKO, a w szkołach, które zostały laureatami trzech pierwszych miejsc, także dla 10 uczniów losowo wybranych spośród najaktywniejszych członków SKO. Ogólna kwota nagród konkursu edycji 2005/2006 wynosiła 724 500 zł, z czego 494 500 zł zostało rozdysponowane na nagrody etapu regionalnego, a 230 000 zł na nagrody etapu krajowego. Nadesłane na konkurs kroniki zawierają bogatą dokumentację całorocznego dorobku szkół, świadczącą o wielkim zaangażowaniu zarówno uczniów jak i nauczycieli w sprawy społeczne i ochronę środowiska. Pokazują ich aktywność i skuteczność w niesieniu pomocy innym. Część kronik wyróżniała się oryginalnym opracowaniem graficznym, jednak w wielu przypadkach ich wymiar wykraczał poza regulaminowy format A4, co stanowiło dużą niedogodność, a nie miało wpływu na wynik klasyfikacji. Komisja oceniała przede wszystkim dokonania szkoły, a nie walory estetyczne kroniki. Okazało się, że pojęcie oszczędzania jest bardzo szerokie i mieści w sobie, oprócz gromadzenia funduszy (na wycieczki, Zieloną Szkołę, czy wyjście do kina), także działania na rzecz ochrony środowiska. Szkoły uczestnicząc w „Sprzątaniu Świata” zbierały surowce wtórne, sprzedając je zarabiały, zapobiegając jednocześnie degradacji środowiska. Zebrana makulatura uratowała wiele drzew. W ramach tej edycji konkursu szkoły położyły duży nacisk na podniesienie poziomu edukacji ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy bankowej. W całej Polsce przeprowadzono liczne konkursy, turnieje i quizy o tematyce związanej z oszczędzaniem. Największy zasięg miał organizowany od 7 lat przez Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, „Turniej Wiedzy Ekonomicznej”. Jego echo odbiło się w wielu kronikach szkół, które brały w nim udział. Wiele zespołów wykorzystało najnowsze narzędzie – Internet, do zdobywania wiedzy potrzebnej do różnorodnych działań konkursowych, a także do opracowania kroniki. Ogólnie konkurs edycji 2005/2006 charakteryzował się bardzo wysokim poziomem, wyzwolił wiele pożytecznych inicjatyw, zmobilizował do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, przybliżył problematykę ekonomiczną i pomógł lepiej zrozumieć mechanizmy rynkowe.