2012-03-06

PKO Bank Polski oferuje 3 miesięczną lokatę powiązaną z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie ropy naftowej. Połowa inwestowanych w nią środków wpłacana jest na 3-miesięczną lokatę z oprocentowaniem sięgającym aż 8 proc. w skali roku, druga połowa lokowana jest na 2,5-letniej lokacie strukturyzowanej opartej na cenie ropy naftowej, dającej możliwość uzyskania wysokiego zysku, przy pełnej ochronie kapitału, w dniu zakończenia inwestycji. Lokata oferowana jest do 30 marca 2012 r. Produkt jest stosunkowo łatwo dostępny - minimalna kwota lokaty wynosi 5 tys. zł. Środki po połowie lokowane są w część depozytową oraz część inwestycyjną produktu. - Nowa lokata jest jednym z niewielu produktów tego typu dostępnych obecnie na rynku. Dodatkowo ofertę Banku wyróżnia wysokie oprocentowanie w części depozytowej, a także jeden z najwyższych, spośród oferowanych obecnie produktów, potencjalny zysk z części strukturyzowanej - podkreśla Adam Frankowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych. Okres umowny części depozytowej kończy się po 3 miesiącach od momentu zakupu produktu i wtedy klient otrzymuje środki pieniężne wpłacone na lokatę terminową wraz z odsetkami wynoszącymi 8 proc. w skali roku. Natomiast w części inwestycyjnej lokaty potencjalny zysk uzależniony jest od ceny ropy naftowej typu BRENT:

  • jeżeli w okresie od 3 kwietnia 2012 r. do 26 września 2014 r. cena ropy naftowej nigdy nie będzie równa bądź wyższa od bariery 165-180 proc. początkowej wartości ceny ropy naftowej ustalonej 3 kwietnia 2012 r., klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków oraz odsetki za okres umowny w wysokości 100 proc. wzrostu ceny ropy naftowej ustalonej 26 września 2014 r. w stosunku do ceny początkowej. Przykładowo przy ustaleniu bariery na poziomie 180 proc. potencjalny zysk może wynieść aż do 79,99 proc.
  • jeżeli cena ropy naftowej w okresie od 3 kwietnia 2012 r. do 26 września 2014 r. będzie równa bądź wyższa od bariery 165-180 proc. początkowej wartości ceny ropy naftowej ustalonej 3 kwietnia 2012 r., klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych środków oraz odsetki wynoszące od 20 proc. do 25 proc. w skali 2,5 roku (czyli od 8 proc. do 10 proc. w skali roku), przy czym ostateczna wartość zostanie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji,
  • jeżeli 26 września 2014 r. cena ropy naftowej spadnie w stosunku do ceny początkowej i cena ropy naftowej w okresie od 3 kwietnia 2012 r. do 26 września 2014 r. nie będzie równa bądź wyższa od bariery 165-180 proc. początkowej wartości ceny ropy naftowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych środków.

Cena ropy naftowej typu BRENT rozumiana jest jako oficjalna cena rozliczeniowa kontraktu futures na ropę naftową BRENT o najbliższym terminie zapadalności za wyjątkiem ostatniego dnia, w którym ten kontrakt jest w obrocie (w takim dniu ceną referencyjną będzie drugi w kolejności kontrakt). Ponadto środki przeznaczone na lokatę strukturyzowaną są oprocentowane w okresie subskrypcji na poziomie 3 proc. w skali roku. Więcej informacji na temat produktu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w produkty strukturyzowane znajduje się na stronie www.pkobp.pl Ponadto zakończył się okres umowny lokaty strukturyzowanej EUR/PLN oferowanej od 8.08 do 2.09.2011r. Dla wariantu produktu zakładającego stabilizację kursu EUR/PLN zysk na zakończenie okresu umownego wyniósł 5,0 proc. za okres 6 miesięcy czyli 10 proc. w skali roku. W przypadku dwóch pozostałych wariantów tj. zakładającego umocnienie złotego oraz zakładającego osłabienie złototego, klienci otrzymają 100 proc wpłaconego kapitału. Szczegółowe informacje dot. zakończenia kolejnej subskrypcji lokaty strukturyzowanej EUR/PLN znajdują się w komunikacie dla klientów

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.