2009-07-01

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informuje, że w okresie od od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r. wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo za zarządzanie wybranymi funduszami inwestycyjnymi ulega obniżeniu. Promocja ta dotyczy następujących funduszy:

  • PKO/CS Skarbowy - FIO,
  • Obligacji - FIO,
  • PKO CS Obligacji Długoterminowych - FIO.


Fundusze inwestujące w papiery dłużne są polecane osobom, które cenią stabilność i bezpieczeństwo inwestycji. Szczególnie w sytuacji dużej zmienności na giełdzie, mogą one stanowić doskonałą alternatywę dla bardziej ryzykownych funduszy akcyjnych. Dzięki obniżeniu opłat za zarządzanie, większa część środków przekazanych przez inwestora będzie pracować na potencjalny zysk.
Tabela prezentuje obniżoną wartość wynagrodzenia oraz fundusze i kategorie jednostek uczestnictwa, których to dotyczy:

Fundusz Subfundusz Kategoria JU Maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa określone w statucie funduszu Wynagrodzenie TFI w czasie promocji (01.01-30.06.2009)
PKO/CS Skarbowy - fio - A, B 1,60% 1,40%
PKO/CS Obligacji - fio - A, B 2,10% 1,70%
PKO/CS Obligacji Długoterminowych - fio - A, B 2,10 1,80%
PKO/CS Parasolowy - sfio PKO/CS Papierów Dłużnych Plus A, B, C 2,10% 1,80%