2015-11-27

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana dalej PKO Bankiem Polskim S.A. informuje, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r., poz. 1712), zwana dalej „Ustawą”.

Ustawa oraz umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA  z dnia 7 października 2014 r. („Umowa”) nakładają na PKO Bank Polski S.A. obowiązek identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych (którymi są m.in. rachunki bieżące, rachunki depozytu automatycznego, rachunki karty kredytowej, rachunki lokaty ). W związku z powyższym, Bank jest zobowiązany do identyfikacji swoich Klientów pod kątem posiadania statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów FATCA, weryfikacji czy Klient PKO Banku Polskiego S.A jest kontrolowany przez podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) oraz do informowania ministra właściwego ds. finansów publicznych lub upoważnionego organu o amerykańskich rachunkach raportowanych, w celu przekazania przez te organy stosownych danych do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Więcej informacji w placówkach PKO Banku Polskiego S.A i na stronie „FATCA – podstawowe informacje.