2018-01-03

Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 21 listopada 2017 oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi PKO Bank Polski S.A. jako Depozytariusz objął reprezentowanie NCBR VC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i w związku z tym ogłasza zmianę Statutu wyżej wymienionego Funduszu.