2009-06-16
WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji na temat planowanej oferty publicznej akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („Spółka”) z prawem poboru prosimy o zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia, jakichkolwiek papierów wartościowych. Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą planowanej oferty publicznej akcji Spółki z prawem poboru i mają charakter promocyjny albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. W żadnym wypadku materiały te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (Dyrektywa ta łącznie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami prawa jest zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”), jak również nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o planowanej ofercie publicznej akcji Spółki z prawem poboru, a także o dopuszczeniu i wprowadzeniu papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.pkobp.pl). Rozpowszechnianie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, w niektórych państwach może być zabronione. Zwracamy uwagę, że materiały te nie są przeznaczone do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie może być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Papiery wartościowe, o których mowa w załączonym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

AKCEPTUJĘ