2012-10-26

Wyzwania stojące przed bankami w związku z rozwojem nowoczesnych technologii i alternatywnych kanałów dystrybucji usług w sytuacji niestabilności rynkowej i makroekonomicznej oraz nowych rozwiązań regulacyjnych i nadzorczych na poziomie krajowym i europejski zdominowały obrady V Kongresu Bankowości Detalicznej. Bank był współorganizatorem wydarzenia.

W debacie „Czy bankowość detaliczna straci przewagę konkurencyjną” starły się poglądy dotyczące roli, jaką nowoczesne technologie oraz inne niż bankowe kanały dystrybucji usług finansowych będą odgrywały w zaspakajaniu potrzeb klientów indywidualnych, którzy są coraz bardziej wyedukowani, poinformowani i w konsekwencji mają coraz lepiej sprecyzowane oczekiwania wobec banków.

- Banki muszą uważanie obserwować, co się dzieje w ich otoczeniu i umiejętnie wykorzystywać rozwiązania dostarczane przez inne branże. Konkurencję o klienta wygrają ci, którzy najlepiej i najszybciej będą adaptować swoje modele biznesowe do zmieniającej się rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie, że do sukcesu potrzebne są zarówno nowoczesne technologie, jak i dbałość o budowanie i utrwalanie relacji z grupami klientów o zróżnicowanych potrzebach –  powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

W panelu dotyczącym przyszłości regulacyjnej bankowości detalicznej, w którym wziął udział wiceprezes Bartosz Drabikowski przedstawiciele banków dość zgodnie ocenili, że krajowe regulacje dla sektora bankowego w większości zachowują właściwe proporcje między zapewnianiem stabilności i bezpieczeństwa depozytów oraz stwarzaniem przestrzeni do zdrowego wzrostu działalności bankowej o czym świadczą zarówno wyniki sektora, jak i poziomy wskaźników ostrożnościowych i efektywnościowych osiąganych przez polskie banki. Podkreślali jednocześnie wagę dialogu między uczestnikami rynku a nadzorcą w wypracowywaniu szczegółowych rozwiązań i ostatecznego kształtu poszczególnych regulacji, przywołując przykład trwających obecnie konsultacji nad projektem nowej rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Główne obrady tegorocznego Kongresu poprzedziła międzynarodowa debata o unii bankowej z udziałem przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Czech Słowacji, Polski, a także Komisji Europejskiej oraz EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego). Przedstawiciele  instytucji narodowych zgłaszali wiele zastrzeżeń do przedstawionej we wrześniu propozycji utworzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego w Unii Europejskiej, jednak przeważał pogląd, że utworzenie unii bankowej jest nieuniknione, a dalsze prace powinny służyć uzgadnianiu szczegółowych rozwiązań tego projektu w taki sposób, aby z jednej strony nowy nadzór był faktycznym gwarantem stabilności i bezpieczeństwa europejskich banków, a z drugiej uwzględniał lokalną specyfikę i zapewniał warunki do zdrowej konkurencji na rynku, na bardzo zróżnicowanym europejskim rynku bankowy.