2011-07-15

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski) uczestniczyła w kolejnej edycji testów warunków skrajnych, organizowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Europejskim Bankiem Centralnym (ECB), Komisją Europejską oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Testy zostały przeprowadzone na grupie 91 banków obejmujących ponad 65% aktywów europejskiego sektora bankowego. Miały na celu oszacowanie odporności banków na Starym Kontynencie na negatywne scenariusze rynkowe w hipotetycznych warunkach skrajnych. Na potrzeby badania przyjęto 5-proc. współczynnik wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 jako poziom odniesienia dla porównania kondycji banków, uczestniczących w testach. Testy przeprowadzone zostały na podstawie restrykcyjnych założeń makroekonomicznych (obejmujących dynamikę PKB, stopę bezrobocia, inflację, stopy procentowe, kursy walutowe oraz zmianę cen nieruchomości) przygotowanych przez ECB dla każdego z krajów Unii Europejskiej. Na potrzeby testów przyjęte zostało założenie o niezmienności bilansu banków w stosunku do grudnia 2010 roku. Nie zostały również uwzględnione planowane strategie rozwoju biznesu oraz inne działania zarządcze. Scenariusz bazowy przyjęty w testach był oparty o prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej z jesieni 2010 roku, a scenariusz niekorzystny zakładał wystąpienie w latach 2011-2012 roku następujących wydarzeń gospodarczych: serii szoków wewnątrz Unii Europejskiej (związanych m.in. z trwającym kryzysem zadłużenia rządowego państw strefy euro), światowego negatywnego szoku popytowego, którego źródłem byłyby Stany Zjednoczone, oraz deprecjacji dolara amerykańskiego wobec wszystkich walut. Zgodnie z wynikami testów realizacja opisanego wyżej scenariusza niekorzystnego spowodowałaby wzrost skonsolidowanego współczynnika wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 Grupy PKO Banku Polskiego do poziomu 12,2% na koniec roku 2012 wobec poziomu 11,8% według stanu na koniec roku 2010 (z uwzględnieniem zysku zatrzymanego za 2010 rok). Tym samym ustalony przez organizatorów stress testów minimalny poziom odniesienia w wysokości 5% zostałby znacznie przekroczony. - Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna edycja badania, potwierdzają, iż PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej odpornych na szoki instytucji uczestniczących w teście. Wykazuje zysk w każdym ze scenariuszy. Jednocześnie należy pamiętać, że tego rodzaju analizy są tylko uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem i okresowych stress testów prowadzonych wewnątrz Banku – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Wysoka odporność PKO Banku Polskiego na negatywne scenariusze makroekonomiczne, potwierdzona wynikami testów, jest rezultatem m.in.: koncentracji działalności Banku na terenie Polski, charakteryzującej się stabilną sytuacją makroekonomiczną, silnej bazy kapitałowej, opartej głównie na zakumulowanych zyskach, oraz dominacji w strukturze bilansu Banku tradycyjnych instrumentów finansowych (kredyty, depozyty). *** Dodatkowe informacje Szczegółowe wyniki testu zarówno dla scenariusza bazowego, jak i niekorzystnego, wraz z informacjami o ekspozycjach kredytowych PKO Banku Polskiego wobec rządów i jednostek samorządu terytorialnego można znaleźć w załączonych tabelach przygotowanych zgodnie z jednolitym, opracowanym przez EBA, szablonem. Testy warunków skrajnych zostały przeprowadzone zgodnie z jednolitą, przygotowaną przez EBA, metodologią zawierającą kluczowe założenia (w tym założenie o stałości bilansu i jednolitym traktowaniu ekspozycji sekurytyzacyjnych). Metodologia ta została opublikowana w „EBA Methodological note”. Informacje dotyczące scenariusza bazowego zostały umieszczone jedynie w celu umożliwienia porównań. Zarówno scenariusz bazowy, jak i scenariusz niekorzystny, nie powinny być wykorzystywane jako prognoza sytuacji Banku ani w żaden sposób porównywane do innych informacji publikowanych przez Bank. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konstrukcji scenariuszy, przyjętych założeń oraz metodologii prosimy o zapoznanie się informacjami na stronie internetowej EBA: www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx (strona w języku angielskim). Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl Strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl