2010-07-23

PKO Bank Polski jako jedyny z Polski bezpośrednio uczestniczył w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych w lipcu 2010 r. na próbie 91 banków z 20 krajów Unii Europejskiej. Wyniki uzyskane przez PKO Bank Polski znacząco przekraczają wskaźniki adekwatności kapitałowej, przyjęte na potrzeby testów jako minimalne. Testy były przeprowadzane w ramach mandatu przyznanego przez Europejską Radę Ministrów Finansów (ECOFIN) i koordynowane przez Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS) we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), krajowymi organami nadzorczymi (w Polsce - Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego – UKNF) oraz Komisją Europejską. Celem testów była ocena ogólnej odporności sektora bankowego UE oraz zdolności banków do absorbowania potencjalnych wstrząsów, wpływających na wzrost ryzyka kredytowego i rynkowego, w tym ryzyka kraju, w oparciu o jednolite, dla wszystkich banków uczestniczących w teście, scenariusze makroekonomiczne (odniesienia i niekorzystne) dla 2010 i 2011 r. W wyniku założonego scenariusza niekorzystnego oszacowany poziom wskaźnika adekwatności kapitałowej dla funduszy podstawowych Tier 1 osiągnąłby w przypadku PKO Banku Polskiego 15,7% w 2011 r. w porównaniu z 13,3% na koniec 2009 r. W scenariuszu niekorzystnym, uwzględniającym dodatkowy wstrząs wynikający z ryzyka krajów, tzw. „sovereign risk”, współczynnik obniżyłby się o 0,3 punktu procentowego, do wartości 15,4% na koniec 2011 r., w porównaniu z minimalnym dopuszczalnym poziomem 4%. Wyniki testów warunków skrajnych wskazują nadwyżkę funduszy podstawowych na poziomie 2 825 mln euro w PKO Banku Polskim w stosunku do wymaganego na poziomie 6% wskaźnika adekwatności kapitałowej dla funduszy podstawowych Tier 1, przyjętego jedynie dla potrzeb testów. PKO Bank Polski potwierdza wyniki przeprowadzonych na poziomie UE testów warunków skrajnych. Wyniki te zostały również przedyskutowane z bankiem przez UKNF. Testy warunków skrajnych są uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem i okresowych „stress testów”, prowadzonych w PKO Banku Polskim według zaleceń Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (Filar 2 Bazylei II), zgodnie z wymogami Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) oraz polskimi regulacjami. Biorąc pod uwagę fakt, iż testy warunków skrajnych zostały przeprowadzone w oparciu o szereg kluczowych, wspólnych, upraszczających założeń (np. założenie o stałości pozycji bilansowych), informacje na temat scenariuszy stanowiących punkt odniesienia przekazywane są jedynie dla celów porównawczych i nie powinny być interpretowane jako prognozy. Wyniki uzyskane na podstawie scenariusza niekorzystnego nie powinny być traktowane jako obraz rzeczywistej sytuacji lub możliwych bieżących potrzeb kapitałowych. Testy warunków skrajnych nie są także prognozami wyników, ze względu na fakt, iż scenariusze niekorzystne przyjmują możliwe, aczkolwiek skrajne założenia, których prawdopodobieństwo realizacji nie jest zbyt wysokie. Dodatkowe informacje: Elżbieta Anders, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa tel. (22) 521 80 27, 521 80 30, 521 80 33, 521 46 36 e-mail: elzbieta.anders@pkobp.pl; prasa@pkobp.pl