2010-03-16

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie przeprasza Pana Krzysztofa Płechę za naruszenie jego dóbr osobistych przez niesłuszne dokonanie zgłoszenia danych Pana Krzysztofa Płechy do Centralnej Bazy Danych – Bankowy Rejestr.