2013-07-01

Rozpoczęła się publiczna subskrypcja na certyfikaty inwestycyjne serii A PKO Globalnej Strategii – fiz.  Emisja potrwa 4 tygodnie, do 22 lipca br. zapisy można składać w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego.

PKO Globalnej Strategii – fiz jest funduszem typu absolutnej stopy zwrotu. Jego cel inwestycyjny zakłada systematyczne osiąganie dodatniej stopy zwrotu, przekraczającej dostępne obecnie na rynku oprocentowanie depozytów, niezależnie od koniunktury rynkowej. Cel ten będzie realizowany z wykorzystaniem różnych technik inwestycyjnych oraz szerokiej gamy instrumentów finansowych zarówno z rynku akcji, obligacji, walut a także – pośrednio - towarów i surowców, w sposób ograniczający ryzyko spadku wartości inwestycji.

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, z horyzontem inwestycyjnym przekraczającym 3 lata.

PKO Globalnej Strategii – fiz wzorowany jest na istniejącym już od ponad roku w ofercie PKO TFI, funduszu PKO Globalnej Makroekonomii – fiz, który przez 18 miesięcy swojej działalności osiągnął stopę zwrotu na poziomie 25,93 %.

Podstawową różnicą jest sposób przeprowadzania emisji – nowy fundusz pozyskuje aktywa w drodze emisji publicznej – oraz wysokością minimalnego zapisu, którego wartość wynosi w przypadku certyfikatów serii A - 25.000 złotych.

„Ogromne powodzenie każdej emisji niepublicznego funduszu z naszej oferty z kategorii funduszy absolute return - PKO Globalnej Makroekonomii – fiz, oraz jego dobre wyniki inwestycyjne, skłoniły nas do uruchomienia produktu o zbliżonej strategii ale dostępnej dla szerszego grona Inwestorów - minimalna wpłata wynosi tutaj 25 tys złotych. Celem inwestycyjnym obydwu funduszy jest generowanie dodatniej stopy zwrotu bez względu na otoczenie rynkowe. Aby ten cel osiągnąć Zarządzający może stosować bardzo szeroką gamę instrumentów finansowych i technik inwestycyjnych, takich jak instrumenty pochodne, krótką sprzedaż, arbitraż czy lewarowanie portfela. Wykorzystywanie części z nich nie jest zazwyczaj dozwolone w ramach standardowych strategii dostępnych w funduszach otwartych, które dodatkowo mają bardzo precyzyjnie ustalone limity inwestycyjne. Fundusz absolutnej stopy zwrotu tak restrykcyjnych limitów nie posiada.” –  mówi Piotr Żochowski, Prezes Towarzystwa.

Emisja certyfikatów inwestycyjnych serii A PKO Globalnej Strategii – fiz wspierana będzie poprzez kampanię marketingową realizowaną w branżowej prasie oraz na wybranych portalach internetowych pod hasłem „Inwestycje bez granic”.

Więcej informacji o produkcie w serwisie www.pkotfi.pl

 

Nota Prawna

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. PKO TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w tym materiale. PKO TFI SA działające jako organ PKO Globalnej Strategii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”) informuje, że szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu („Certyfikaty”), znajduje się w prospekcie emisyjnym Certyfikatów Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny Certyfikatów Funduszu, informacje dotyczące opłaty za wydanie Certyfikatów oraz lista Punktów Obsługi Klientów, w których będą przyjmowane zapisy i wpłaty w związku z ofertą publiczną Certyfikatów serii A Funduszu, są dostępne w siedzibach PKO TFI SA, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA, a także na stronach internetowych www.pkotfi.pl, www.dm.pkobp.pl oraz www.dibre.pl.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć sięz możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji w Certyfikaty należy szczegółowo zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu. Przedstawiony materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.